Marju Lauristin, Marika Saar

Eesti Haridusfoorum

11. nov 2022

Uuringu tulemuste allalaetav .PDF

 

Uuringu  eesmärk

 • Selgitada ja võrrelda koolipidajate ja koolijuhtide arvamusi järgmistes küsimustes:
 • Hetke põhimured
 • Prioriteedid
 • Koolipidajate ja koolijuhtide koostöö
 • Koolijuhtide valimine ja karjäärimudel
 • Koolide ja koolijuhtide hindamise kriteeriumid

 

Küsitluste läbiviimine

 • Koolijuhtide ja koolipidajate küsitlused viisime läbi interneti teel platvormil Survey Monkey
 • Küsimustike koostamisel pidasime silmas vastuste võrreldavust
 • Küsitlused toimus 14. – 23 oktoobril
 • Küsimustike fookuse kujunemisele, levitamisele ja täitmisele aitasid tegusalt kaasa Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Eesti Linnade ja Valdade Liit, kelle meililistide kaudu küsimustikku edastati. TÄNAME!

Vastanute hulk ja koosseis

 • Koolijuhid: 84 vastajat, neist 64 naist ja 24 meest
 • Koolijuhtidest olid 27 60-aastased või vanemad, 43 olid vanuses 50-60 ning 18 olid vanuses 40-50 aastat. Ainult  7 olid nooremad kui 40.
 • Koolijuhtidest valdava osa koolipidajaks oli omavalitsus, riigikoolide juhte oli 4 ja erakoolide juhte 2
 • Koolipidajad: 37 vastajat, neist 33 naist ja 4 meest
 • Koolipidajatest oli vanemaid kui 60 6 vastajat, vanuses 50-60 oli 15 vastajat, vanuses 40-50 oli 10 koolipidajat ning nooremaid kui 40 oli 7. 

Vastanute erialane kogemus ja hariduslik ettevalmistus

 • Koolijuhtidest oli üle poole (46 vastajat) olnud ametis üle 10 aasta ja ainult 10 alla 3 aasta
 • 56 koolijuhti ehk 2/3 vastanutest omas akadeemilist kraadi (neist 49 haridusvaldkonnas), koolipidajate seas oli kraadiharidus pooltel (17 vastanut), neist 15 omasid haridusvaldkonna kraadi.
 • Koolijuhtidest oli veerand (20 vastajat) käinud juhtimiskoolitustel, samas koolipidajatest oli peaaegu kolmandik (10 vastajat) end täiendanud haridusalastel koolitustel

 

Millised on suurimad murekohad? (vaba vastus)

Suurimad mured:     

  Koolijuht      Koolipidaja
Õpetajate, tugispetsialistide defitsiit 70% 38%
Raha, palk, eelarve, investeeringud 48% 43%
Kaasav haridus, HEV õpilased 40% 33%
Õppekeel, muukeelsed õpilased, sh ukr 24% 26%
Ülekoormus 23%  5%
Juhtimine, tunnustamine, motivatsioon 23% 19%
Muutused, õppekava, eksamid 14% 13%

 

Koolijuhtide hinnang probleemide olulisusele 

Kui oluliseks peate oma töös järgmiste probleemidega tegelemist? (hinnake 3-pallisel skaalal, 3= kõige tähtsam, minu esmane prioriteet; 2= oluline, kuid hetkel mitte esmatähtis, 1= hetkel suhteliselt ebaoluline)

 

3 - minu jaoks esmatähtis

2 - üldiselt oluline

1  suhteliselt ebaoluline

kõik

KOHT

Kooli juhtkonna, õpetajate ning tugispetsialistide vaheline usaldus ja koostöö, ühtse meeskonnana toimimine

89%

74

10%

8

1%

1

83

1

Õpilaste ja kooli töötajate heaolu ja turvatunne, vaimne ja füüsiline tervis, liikumis- ja sportimisvõimalused, tervislik koolitoit jne

88%

73

12%

10

0%

0

83

2

Personaliprobleemid, õpetajate ja tugispetsialistide leidmine, motiveerimine, suunamine

83%

69

14%

12

2%

2

83

3

Koolikultuur, väärtused, sümbolid, traditsioonid, vaimsus

76%

63

23%

19

1%

1

83

4

Koolielu demokraatlik korraldus, avatud ja kriitikat soosiv õhkkond nii õpilaste, õpetajate kui juhtkonna tasandil

67%

56

33%

27

0%

0

83

5

Kooli hea maine, silmapaistvate tulemuste saavutamine  ja  tunnustamine  nii õppetöös kui muudes valdkondades

66%

55

31%

26

2%

2

83

6

Õppetöö  kaasajastamine, õpikäsitluse, õppekava ja metoodika uuendamine

64%

54

35%

29

1%

1

84

7

Selged nõudmised ja ülesanded töötajatele ja tagasiside nende täitmise kohta, sisehindamine

57%

47

41%

34

2%

2

83

8

HEV või erineva emakeelega õpilased

52%

43

39%

32

10%

8

83

9

Kooli finantsolukord, rahaline toimetulek

46%

38

54%

44

0%

0

82

10

Kooli füüsilise keskkonna kvaliteet,  tehnoloogiline varustatus, tervisenõuetele vastavus jne

40%

33

58%

48

2%

2

83

11

Ruumiprobleemid, ehitus jms

28%

23

53%

44

19%

16

83

12

Koostöö koolipidajaga, kohalike haridusjuhtidega

25%

21

70%

58

5%

4

83

13

Kooli parterlus kogukonnaga, ettevõtetega, muude  asutuste ja organisatsionidega (muuseumid, noortekeskused jne)

24%

20

59%

49

17%

14

83

14

Koostöö lastevanematega, hoolekoguga

21%

18

68%

57

11%

9

84

15

Osalemine hariduspoliitiliste otsuste arutamises ja ettevamistamises

18%

15

66%

55

16%

13

83

16

Koostöö riigiga, haridusministeeriumiga

10%

8

64%

53

27%

22

83

17

Muu probleem

5%

1

30%

6

65%

13

20

 

 

Koolijuhtide ja koolipidajate prioriteetide võrdlus 

Kui oluliseks peate oma töös järgmiste küsimustega tegelemist?
3- kõige olulisem
2 - üldiselt oluline
1 -  suhteliselt ebaoluline
Koht
Koht
 

Koolijuht

Kooli

pidaja

Koolijuht

Kooli

pidaja

Koolijuht

Kooli

pidaja

Koolijuht

Kooli

pidaja

Suhted kooli juhtkonna ja töötajate vahel

89%

62%

10%

30%

1%

8%

1

5

Õpilaste ja kooli töötajate heaolu ja turvatunne, vaimne ja füüsiline tervis

88%

62%

12%

35%

0%

3%

2

5

Õpetajate ja tugispetsialistide leidmine, motiveerimine

83%

84%

14%

14%

2%

3%

3

1

Koolikultuur, väärtused, sümbolid, traditsioonid, vaimsus

76%

42%

23%

44%

1%

14%

4

11

Koolielu demokraatlik korraldus, avatud ja kriitikat soosiv õhkkond

67%

57%

33%

38%

0%

5%

5

8

Kooli hea maine, silmapaistvad tulemused nii õppetöös kui muudes valdkondades

66%

57%

31%

41%

2%

3%

6

8

Õppetöö  kaasajastamine, õpikäsitluse, õppekava ja metoodika uuendamine

64%

46%

35%

49%

1%

5%

7

8

Selged nõudmised ja ülesanded töötajatele ja tagasiside nende täitmise kohta, sisehindamine

57%

62%

41%

30%

2%

8%

8

5

HEV või erineva emakeelega õpilased

52%

65%

39%

30%

10%

5%

9

4

Kooli finantsolukord, rahaline toimetulek

46%

35%

54%

62%

0%

3%

10

16

Kooli füüsilise keskkonna kvaliteet, tervisenõuetele vastavus jne

40%

42%

58%

53%

2%

6%

11

11

Ruumiprobleemid, ehitus jms

28%

34%

53%

60%

19%

6%

12

17

Koostöö koolipidajaga, kohalike haridusjuhtidega

25%

69%

70%

25%

5%

6%

13

3

Kooli ja kogukonna partnerlus, koostöö  muude  asutustega

24%

41%

59%

46%

17%

14%

14

14

Koostöö lastevanematega, hoolekoguga

21%

38%

68%

57%

11%

5%

15

15

Osalus hariduspoliitiliste otsuste arutamises ja ettevamistamises

18%

78%

66%

19%

16%

3%

16

2

Koostöö riigiga, haridusministeeriumiga

10%

42%

64%

58%

27%

0%

17

11

 

Kas nõustute arvamusega, et riik peaks andma koolijuhile seadusega suurema iseseisva otsustusõiguse koolielu korraldamisel ning tagama koolijuhi sõltumatuse välisest survest?

 

 

Kas peate õigeks, et koolijuht valitaks ametisse tähtajaliselt?

     
 

 

   

 

Koolijuht

Koolipidaja

   

Ei poolda tähtajalist valimist

56%

19%

47

7

Jah, võiks valida viieks aastaks

8%

56%

7

20

Jah, võiks valida pikemaks ajaks ( näiteks seitsmeks aastaks )

36%

25%

30

9

 

Vastas

 

84

36

 

Mida tuleks koolijuhi valimisel eeskätt arvesse võtta? Koolijuhtide vastused 

Koolijuht

           

Mida tuleks koolijuhiks valikul eeskätt arvesse võtta?

5 - äärmiselt oluline, kõige tähtsam

4- väga oluline, kuid mitte määrav

3- soovitav, mõnevõrra oluline

2- mitte eriti oluline

1- täiesti ebaoluline

KOHT

Eetilised arusaamad, usaldusväärsus, ausameelsus

92%

8%

0%

0%

0%

1

Suhtlusoskus, sotsiaalsed pädevused

90%

8%

1%

0%

2%

2

Intelligentsus, lai silmaring

81%

17%

2%

0%

2%

3

Liidriomadused, organiseerimisvõime

78%

22%

0%

0%

0%

4

Pedagoogilised tõekspidamised, väärtused, eesmärgid

69%

30%

1%

0%

0%

5

Innovatiivsus, uuenduslikkus

60%

37%

2%

0%

7%

6

Hariduslik ettevalmistus  ja enesetäiendamine

58%

30%

12%

0%

0%

7

Autoriteet, maine kogukonnas ja kolleegide seas

39%

51%

10%

1%

0%

8

Finantspädevus, majandamisoskused

36%

51%

12%

1%

0%

9

Juhtimiskogemus haridusvaldkonnas

24%

44%

26%

4%

0%

10

Õpetajatöö kogemus

18%

49%

29%

5%

0%

11

Muu juhtimiskogemus

8%

57%

23%

10%

0%

12

Midagi muud

8%

8%

38%

0%

0%

13

Poliitilised tõekspidamised, ühiskondlik aktiivsus

2%

25%

41%

24%

46%

14

 

Mida tuleks koolijuhi valimisel eeskätt arvesse võtta? Koolipidajate vastused. 

Koolipidaja

           
 

5- määrav, kõige olulisem

 4- väga oluline, kuid mitte määrav

 3- soovitav, mõnevõrra oluline

   2- mitte eriti oluline

       1- täiesti ebaoluline

KOHT

Eetilised arusaamad, usaldusväärsus, ausameelsus

95%

5%

0%

0%

0%

1

Suhtlusoskus, sotsiaalsed pädevused

94%

6%

0%

0%

0%

2

Liidriomadused, organiseerimisvõime

86%

14%

0%

0%

0%

3

Intelligentsus, lai silmaring

81%

19%

0%

0%

0%

3

Hariduslik ettevalmistus  ja enesetäiendamine

65%

30%

5%

0%

0%

4

Pedagoogilised tõekspidamised, väärtused, eesmärgid

61%

36%

3%

0%

0%

5

Innovatiivsus, uuenduslikkus

59%

38%

3%

0%

0%

6

Finantspädevus, majandamisoskused

46%

49%

5%

0%

0%

7

Autoriteet, maine kogukonnas ja kolleegide seas

41%

43%

14%

3%

0%

8

Muu juhtimiskogemus

28%

53%

19%

0%

0%

9

Juhtimiskogemus haridusvaldkonnas

22%

64%

8%

6%

0%

10

Midagi muud

14%

14%

29%

0%

43%

11

Õpetajatöö kogemus

8%

22%

58%

8%

3%

12

Poliitilised tõekspidamised, ühiskondlik aktiivsus

3%

33%

28%

31%

6%

13

 

Mille alusel hindab koolipidaja koolijuhi töö tulemuslikkust? Koolijuhtide vastused 

Koolijuhid:

         
 

3- kõige olulisem

2- oluline, kuid mitte määrav

1 - suhteliselt vähem oluline

0- see ei mängi mingit rolli

KOHT

Koolijuhi koostöövõime koolipidajaga ning teiste

74%

19%

7%

0%

1

Õpilaste heaolu, rahulolu kooliga,

66%

28%

6%

0%

2

Koolikultuur, vaimne õhkkond koolis

63%

29%

7%

1%

3

Toimetulek koolipidaja poolt seatud eesmärkidega

51%

39%

6%

4%

4

Koolijuhi väärtused ja põhimõtted

51%

37%

11%

1%

5

Õpetajate jm töötajate  tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega

46%

50%

4%

0%

6

Lapsevanemate tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega

36%

57%

7%

0%

7

Finantsküsimuste lahendamine, kooli majandamise efektiivsus

33%

61%

6%

0%

8

Koolijuhi autoriteet kogukonnas

28%

54%

16%

2%

9

Õppetöö tulemused teiste koolidega võrreldes

17%

58%

22%

4%

10

Kooli partnerlus ettevõtete ja teiste organisatsioonidega

11%

55%

29%

5%

11

Kooli saavutused spordis või silmapaistev edukus muudes valdkondadaes

8%

54%

35%

2%

12

 

 Mille alusel hindab koolipidaja koolijuhi töö tulemuslikkust? Koolipidajate vastused 

Koolipidaja

         
 

3- Kõige olulisem

 2- oluline, kuid mitte määrav

1 - suhteliselt väheoluline

0- see ei mängi mingit rolli

KOHT

Koolikultuur, vaimne õhkkond koolis

92%

8%

0%

0%

1

Õpilaste heaolu, rahulolu kooliga,

81%

14%

6%

0%

2

Koolijuhi koostöövõime koolipidajaga ning teiste

75%

25%

0%

0%

3

Koolijuhi väärtused ja põhimõtted

74%

26%

0%

0%

4

Toimetulek koolipidaja poolt seatud eesmärkidega

65%

32%

3%

0%

5

Õpetajate jm töötajate  tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega

47%

47%

6%

0%

6

Lapsevanemate tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega

36%

64%

0%

0%

7

Finantsküsimuste lahendamine, kooli majandamise efektiivsus

35%

62%

3%

0%

8

Koolijuhi autoriteet kogukonnas

28%

64%

8%

0%

9

Kooli partnerlus ettevõtete ja teiste organisatsioonidega

25%

58%

14%

3%

10

Õppetöö tulemused teiste koolidega võrreldes

14%

59%

22%

5%

11

Kooli saavutused spordis või silmapaistev edukus muudes valdkondadaes

0%

56%

42%

3%

12

 

Hinnangud koostööle koolijuhi ja koolipidaja vahel 

Koolijuhid (n=84): 

Kuidas iseloomustaksite koostööd koolijuhtide ja haridusametnike vahel ?

 

 

Koostöö on väga hea, koolijuhte kaasatakse ja nende arvamusega arvestatakse piisavalt nii riigi kui omavalitsuste poolt

24%

20

Üldiselt võib rahul olla, kuid mõnikord surutakse peale kiirustavaid  või läbi mõtlemata otsuseid

60%

50

Koostöö jätab palju soovida, koolijuhte ei kaasata otsuste ette valmistamisesse või jäävad nende ettepanekud arvestamata

17%

14

 

Koolipidajad (n=37): 

Hinnake oma kogemusi koostööst koolijuhtidega (valige  sobivaim vastusevariant)

   

Väga hea,  tihe ja inspireeriv koostöö

27%

10

Üldiselt hästi toimiv koostöö

70%

26

Keskpärane, üsna formaalne koostöö

3%

1

Mitte eriti hea, suhteliselt vähene koostöö

0%

0

Koostöö puudub

0%

0

 

 

Koolijuhtide hinnang koolipidajatega koostöö vormide kasutamisele 

KOOLIJUHID:

Vajalik ja piisav

Vajalik, ebapiisav

Mitte

vajalik, pakutud

Ei pakuta, ei vaja

Keskmine

Koht

Haridusjuhtide üritustes ja võrgustikes osalemine

70%

24%

6%

0%

1,36

1

Nõustamine ja toetus kriitilistes olukordades, konfliktide lahendamisel

46%

39%

4%

8%

1,86

2

Isiklik suhtlus, sh arenguvestlus

43%

43%

11%

1%

1,73

3

Kaasamine plaanide ja otsuste ettevalmistamisse ja hindamisse

43%

46%

5%

5%

1,76

4

Koolitused, seminarid, õppereisid koolijuhtidele

41%

46%

2%

7%

1,87

5

Kaasamine pikaajaliste riiklike ja kohalike arengukavade tegemisse

39%

40%

7%

6%

2,01

6

Koolijuhtide tunnustamine,  saavutuste märkamine

37%

47%

6%

6%

1,92

7

Materiaalne abi, täiendav rahastamine

37%

51%

5%

2%

1,87

8

Läbipaistev ja süsteemne lisatasustamise kord

28%

47%

6%

7%

2,29

9

Sisehindamine, rahuloluküsitlused jm tagasiside

26%

50%

7%

12%

2,19

10

Abi kooli arengukava koostamisel, eesmärkide püstitamisel

19%

46%

10%

20%

2,45

11

Supervisiooni või mentorluse võimalus

17%

40%

13%

23%

2,63

12

 

 Koolipidajate hinnang koolijuhtidega koostöö vormide pakkumisele 

Millist vajalikku tuge ja koostöövõimalusi olete  koolijuhtidele  pakkunud?

         

KOOLIPIDAJAD:

Vajalik, piisav

Vajalik, ebapiisav

Mitte

vajalik, pakutakse

Ei pakuta,

pole vaja

Keskmine

KOHT

Haridusjuhtide üritustes ja võrgustikes osalemine

86%

14%

0%

0%

1,14

1

Nõustamine ja toetus kriitilistes olukordades, konfliktide lahendamisel

68%

32%

0%

0%

1,32

2

Isiklik suhtlus, sh arenguvestlus

59%

38%

0%

3%

1,46

3

Kaasamine plaanide ja otsuste ettevalmistamisse ja hindamisse

56%

42%

3%

0%

1,47

4

Koolitused, seminarid, õppereisid

54%

41%

5%

0%

1,51

5

Koolijuhtide tunnustamine,  saavutuste märkamine

54%

43%

0%

3%

1,51

6

Kaasamine pikaajaliste riiklike ja kohalike arengukavade tegemisse

36%

44%

17%

3%

1,86

7

Abi kooli arengukava koostamisel, eesmärkide püstitamisel

35%

51%

3%

11%

1,89

8

Materiaalne abi, täiendav rahastamine

28%

61%

6%

3%

1,92

9

Sisehindamine, rahuloluküsitlused jm tagasiside

20%

69%

6%

6%

1,97

10

Läbipaistev ja süsteemne lisatasustamise kord

19%

64%

14%

3%

2,00

11

Supervisiooni või mentorluse võimalus

16%

73%

5%

0%

2,05

12

 

 Uuringust tulenevad järeldused koolijuhtide ja koolipidajate koostöö kohta

 • Üldiselt valitseb koolijuhtide ja koolipidajate vahel küllatki suur üksmeel probleemide olulisuse hindamisel: kõige teravam on pedagoogide defitsiit, seda nii õpetajate kui tugispetsialistide osas. Sellest on tingitud nii raskused kaasava hariduse rakendamisel kui eestikeelsele õppele üleminekul
 • Koolijuhid tõstavad rohkem esile õpetajate ülekoormust, eriti seoses kaasava haridusega
 • Eeldatust vähem ollakse mures palga- ja majandusküsimuste pärast, oletatavasti on siin riigi toetavat kätt rohkem tunda
 • Tahaplaanile jääb nii koolijuhtide kui koolipidajate vastustes kooli ja kodu ning kohaliku kogukonna vahelise koostöö teema
 • Koolijuhtide kaasamise suhtes hariduspoliitiliste otsuste ja arengukavade tegemisse on koolijuhid skeptilisemad kui koolipidajad 
 • Koolijuhtide valitavuse ja sõltumatuse osas üksmeel puudub: koolijuhid ei poolda tähtajalist valimist ning sooviksid rohkem ise otsustamise õigusi, koolipidajad on siin pigem vastupidisel seisukohal
 • Koolijuhi valiku kriteeriumides suhtes on nii koolijuhtidel kui koolipidajatel esiplaanil kandidaadi isikuomadused, eelkõige eetilised ja erialased väärtused, silmaring ning liidriomadused
 • Samas peetakse koolijuhile vajalikuks ka pedagoogilist ettevalmistust, kas siis eelnevat õpetajatöö kogemust või haridusjuhi koolituse läbimist
 • Kuna on isikuomaduste olulisus valikukriteeriumina subjektiivse iseloomuga, kurdetakse valimisprotseduuride vähese läbipaistvuse üle.
 • Koolijuhi töö tulemuslikkuse hindamisel paistab silma teatav suhtumise nihe saavutuslikkuselt koolikeskkonna ja koolikultuuri olulisusele
 • Õpetajate ja õpilaste heaolu peaks nii koolijuhtide kui koolipidajate arvates olema koolijuhi töö hindamisel esiplaanil, samas kui kooli positsioon mitmesugustes edetabelites ei tundu olevat eriti oluline
 • Koolijuhtide ja koolipidajate koostöö vormide puhul hinnatakse hästi toimivaks haridusjuhtide võrgustikke ning mitmesuguseid koolitusvõimalusi ning isiklikul tasandil toimuvat suhtlust ja nõustamist
 • Piisavaks ei peeta tagasisidet, tunnustamist ja strateegilist kostööd, samuti noorte õpetajate ja koolijuhtide mentorprogramme. Probleeme tekitab ka otsuste läbipaistvus