Diskussioonilisti (hariduslisti) tegevuse põhimõtted

LISTI MOTO

Haridus listi moto on „Kahtlusta heas!”. See tähendab, et kaaslistlastega suheldes eeldatakse, et neil on head kavatsused ja et nad kõik soovivad anda oma positiivset panust Eesti hariduse olukorra analüüsimisesse ja parandamisesse.

MIDA LISTILIIGE TEEB

Listiliige avaldab listi arvamust, teeb ettepanekuid, tutvustab oma kogemusi hariduse valdkonnas või haridusega seonduvates ühiskonnaelu valdkondades, algatab mõttevahetusi jne.Listiliige peab kinni inimõiguste deklaratsiooni ja laste õiguste konventsiooni põhimõtetest.Mõistagi peab listiliige listivestlustes kinni Eesti Vabariigi seadustest.

MIDA LISTILIIGE EI TEE

Listi liige ei esita kellegi kohta ennatlikke ja alusetuid süüdistusi, vaid lähtub süütuse presumptsioonist.Listis liige ei iseloomusta halvustavas toonis kaaslistlaste välimust, iseloomu, vaimseid võimeid vms.Listi liige ei õhuta vaenu rassi, rahvuse, soo, vanuse, välimuse ja muude tunnuste alusel.

MIDA TOHIB MODERAATOR

Listi moderaatoril on õigus ära keelata arutelusid, kus õhutatakse vaenu, ei austata inimeste võrdväärsuse printsiipi, ignoreeritakse inimõiguste deklaratsiooni ja lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, rikutakse Eesti Vabariigi seadusi.Listi moderaatoril on õigus listireegleid rikkunud inimesi listist välja lülitada.

Listi toimimise reeglid on kinnitatud Eesti Haridusfoorumi juhatuse koosolekul.

Eesti Haridusfoorumi juhatuse liikmed
Krista Loogma
Olav Aarna
Reet Laja
Siiri Evard
Raivo Juurak
Jüri Jürivee

Tallinn
4. veebruaril 2013