Trükised

EESTI HARIDUSFOORUMI TRÜKISED

Kui olete neist raamatuist huvitatud, võtke palun ühendust EHF kontoriga:

Põhikool annab põhja. 11. ja 12. jaanuar 2008 Väimela. Ettekannete ja artiklite kogumik. Koost. Olav Aarna. Tallinn 2008, 200 lk.
Õpetaja õppivas koolis ja ühiskonnas. 5. ja 6. jaanuar 2007 Haapsalu. Ettekannete ja artiklite kogumik. Koost. Olav Aarna. Tallinn 2007, 208 lk.
Elukestev kutseõpe – sillad ja tõkked. 27. ja 28. jaanuar 2006 Jõhvi. Ettekannete ja artiklite kogumik. Koost. R. Laja ja K. Loogma. Tallinn 2006. 240 lk.
21. sajandi haridus – kas haridus kõigile? 28. ja 29. jaanuar 2005 Tallinn. Ettekannete ja artiklite kogumik. Koost. V.-R. Ruus, R. Laja, K. Loogma. Tallinn 2005. 253 lk.
Maakonna, linna ja valla osa koolihariduses. 5.-6. detsember 2003 Paide. Ettekannete ja artiklite kogumik. Koost. R. Laja, K. Loogma. Tallinn 2004. 211 lk.
Eesti Haridusfoorum ’01. Elu ja õppimine: elukestva õppimise toetamine. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. Koost. V. Jüriso. Tallinn, 2002. 109 lk. Lisaks ettekannetele ja sõnavõttudele on avaldatud ka foorumi lõppdokumendid, osavõtjate nimekiri jm.
Hind 25 krooni

Eesti Haridusfoorum 2000. Õppimine ja õpetamine õpiühiskonnas. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. Koost. V. Jüriso. Tallinn, 2001. 163 lk.
Lisaks ettekannetele ja sõnavõttudele on avaldatud ka foorumi lõppdokumendid, osavõtjate nimekiri jm.
Hind 15 krooni

13–18aastaste koolinoorte arusaamad inimõigustest: empiiriline uurimus. Koost. V. Kolga. Tallinn, 2001. 28 lk.
Projekti eesmärgiks oli koguda andmeid meie kooliõpilaste arusaamade kohta inimõigustest olukorras, kus inimõigusi ei õpetata süstemaatiliselt ja ühiskondlik arvamus inimõigustest on pigem negatiivne kui positiivne.

Eesti Haridusfoorum ’99. Eesti haridussüsteemi arengu kontseptsioon. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. Koost. V. Jüriso. Tallinn, 2000. 153 lk.
Lisaks ettekannetele ja sõnavõttudele on avaldatud ka aruanded toimkonna ja sihtasutuse tööst, lõppdokumendid, osavõtjate nimekiri jm.
Hind 15 krooni

Materjale Eesti haridussüsteemi arenduskava juurde. Koost. E.-S. Sarv, toim. V. Jüriso. Tallinn, 2000. 42 lk.
Raamatusse on koondatud mõned materjalid, mis peegeldavad üht osa haridussüsteemi arendamise kontseptsiooni ja selle realiseerimiskava väljatöötamist.
Hind 20 krooni

Eesti Haridusfoorumi 2000 eelfoorumite töömaterjalid. Koost. K. Loogma, V. Jüriso. Tallinn, 2000. 40 lk.
Kogumikku on koondatud EHF 2000 eelfoorumite ettekannete teesid ja/või lühikokkuvõtted.
Hind 20 krooni

Eesti Haridusfoorum ’98. Hariduse roll Eesti ühiskonna arengu kujundajana. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. Koost. V. Jüriso. Tallinn, 1999. 10 lk.
Lisaks ettekannetele ja sõnavõttudele on avaldatud ka aruanded toimkonna ja sihtasutuse tööst, samuti lõppdokumendid, osavõtjate nimekiri jm.
Hind 15 krooni

Eesti Haridusfoorum ’97. Hariduse kättesaadavusest ja kvaliteedist õpiühiskonda pürgivas Eestis. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. Koost. V. Jüriso. Tallinn, 1998. 170 lk.
Lisaks ettekannetele ja sõnavõttudele on avaldatud ka aruanded toimkonna ja sihtasutuse tööst, samuti lõppdokumendid, osavõtjate nimekiri jm.

Hariduse sisu ja kvaliteet. Materjalide kogumik. Koost. T. Tenno. Tallinn, 1998. 38 lk.
Kogumikus on antud kokkuvõte 29. augusti ja 2. oktoobri 1998.a eelfoorumitest ning mitmete nendel esinenud ettekandjate tekstid.

V. Raudik, I. Kraav. Kodu õpikeskkonnana ja lapse tervis. Tartu, 1998. 66 lk.
Väljaanne annab põgusa ülevaate uurimuse, mis käsitles laste tervist, esialgseist tulemustest ja esitab mõningaid arutlusi ja hüpoteese saadud vastuste teemal.

Eesti ühiskond ja haridus – 2015. Koost. K. Loogma, E.-S. Sarv. Tallinn, 1998. 100 lk.
Kogumikku on koondatud mitmekeelseid materjale Eesti ühiskonna ja hariduse arengu erinevate võimalike teede kohta ning seisundistsenaariumide “Eesti haridusstsenaariumid 2015” algvariandid. Kogumik on mõeldud ühiskonna ja hariduse tulevikust huvitatud lugejale ning on kasutatav ka õppematerjalina nii gümnaasiumiastmel kui täiskasvanukoolituses.
Hind 25 krooni

Eesti Haridusfoorum ’96. Eesti haridusvalikud XXI sajandi lävel. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. Koost. V. Jüriso, E.-M. Vernik. Tallinn, 1997. 187 lk.
Lisaks ettekannetele ja sõnavõttudele on avaldatud ka aruanded toimkonna ja sihtasutuse tööst, samuti lõppdokumendid, osavõtjate nimekiri jm.

Tööturg ja haridus. 16.okt 1997.a eelfoorumi materjalid. Toim. H. Levald. Tallinn, 1997. 70 lk.

Tööturg ja haridus Eestis. V. Rajangu, H. Saar. Tallinn, 1997. 95 lk.
Väljaande eesmärgiks on tööturu ja hariduse vallas konkreetsele informatsioonile toetudes lahendamist vajavate probleemide tõstatamine. Kasutatud on TTÜ haridusuuringute keskuse töö tulemusi, Tööturuameti poolt töödeldud informatsiooni ning mitmesuguseid ülevaateid ja statistikaalast kirjandust.

Laps, lapsevanem, seadus 1997. Koost. I. Kraav. Tallinn, 1997. 100 lk.
Kogumik annab ülevaate töörühma “Laps ja lapsevanem” tegevuse tulemustest (ankeet lapsevanemaile, lapse ja lapsevanemaga seotud seadustiku analüüs jne).

Hariduse tugisüsteemid paljukultuurilises Eestis, Ida-Virumaal. Materjalide kogumik. Koost. A. Priimägi, L. Raidma jt. Jõhvi, 1997. 158 lk.
Kogumikus on esitatud EHF ’97 muukeelse hariduse alateema ettevalmistamise käigus kasutatud ja valminud materjalid. Kuna töö toimus paralleelselt eesti ja vene keeles, on tekstid kogumikus järgmiste põhimõtete alusel: täielikult on toodud tekstid originaalkeeles, tõlked teistesse keeltesse (eesti, vene, inglise) on sisuliselt lühikokkuvõtted.

Eesti Hariduskonverents 20.-22. aprill 1995. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. Koost. E.-M. Vernik, E.-S. Sarv jt. Tallinn, 1996. 166 lk.
Kogumikus on avaldatud 1995. a hariduskonverentsi ettekanded ja sõnavõtud, lisaks veel töörühmade aruanded, konverentsil vastuvõetud dokumendid, osavõtjate nimekiri jm.

Eesti Hariduskonverentsi Jätkukonverents 27.-28. oktoober 1995. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. Koost. E.-M. Vernik, E.-S. Sarv jt. Tallinn, 1996. 127 lk.
Lisaks ettekannetele ja sõnavõttudele on avaldatud vastuvõetud dokumendid, osavõtjate nimekiri jm.

Eesti õpilased koolist ja haridusest XXI sajandi lävel. Koost S. Maanso, V. Maanso. Tallinn, 1996. 50 lk.
Kogumikku on koondatud õpilaste mõtteid Eesti hariduse tänasest ja homsest päevast. Valik tehti EHF ’96 toimkonna poolt väljakuulutatud esseevõistlusele saadetud tööde hulgast.

Haridusuuringuid Eestis 1990-ndatel aastatel. Koost I. Kraav. Tallinn, 1996. 102 lk.
1996. a kevadel saadeti foorumi toimkonna poolt kõigisse haridusuuringutega tegelevatesse asutustesse kirjad palvega, et iga uurija täidaks infokaardi oma uurimus(t)e kohta. Saadud vastust põhjal koostatud kogumik annab võimaluse olla informeeritud selles, mida on tehtud Eestis haridusuuringute valdkonnas.