Meist

Eesmärgid, ajalugu

MTÜ Eesti Haridusfoorum on asutatud 17. juunil 2000. Põhikirja järgi on liikmeks nii juriidilised kui füüsilised isikud. Ühingu kõrgem organ on üldkoosolek, mis moodustub ühingu liikmetest, ühingu tööd juhivad eestseisus ja juhatus.

Eesti Haridusfoorumi (EHF) tegevuse põhiideeks on olnud hariduse sõlmküsimuste analüüsimine, hariduspoliitiliste huvigruppide esindajate koondamine, osalusdemokraatia, partnerluse ja ühiskondlike kokkulepete põhimõtete edendamine Eesti hariduspoliitikas. EHF tegevus on liikunud probleemide tõstatamiselt üha enam haridusstrateegia ja hariduspoliitika põhisuundade väljatöötamisele ja kokkuleppimisele. Foorumitel on võetud vastu dokumente, mis on oluliselt mõjutanud nii hariduspoliitilise mõtte arengut kui ka hariduspoliitikat Eestis.

1995. a moodustati Eesti Haridusfoorum (EHF) teadlikult ilma “juriidilise näota”, sest kujunemata ja ebaselge oli nende subjektide ring, kes osalevad EHF töös. Puudus ka täpsem ettekujutus tegevuse iseloomust ja ulatusest. Selles olukorras oli lahenduseks moodustada juriidiliselt määratlemata EHF kõrvale Sihtasutus Eesti Haridusfoorum, mis korraldas EHFi tööd kuni mittetulundusühingu moodustamiseni 2000. aastal.

MTÜ Eesti Haridusfoorum järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Algus

1994. aasta mais, pärast Tartu Ülikoolis ja Kadrina Keskkoolis toimunud rahvusvahelist konverentsi “Paradigmalised muutused hariduses 20. sajandi lõpus”, tekkisid uued ideed Haridustöötajate Koolituskeskuse töötajate omavahelistes arutlustes Eesti haridusest. Leiti, et tuleks korraldada arutlus “uutest tuultest”. Jõuti tõdemuseni, et Eesti haridus balansseerib kaose ja taastotalitarismi piiril ja selle kolmandaks osaks võib kujuneda arenenud riikide haridusmallide kopeerimise püüd.

1994. aasta lõpus esitati tollasele haridusminister Peeter Oleskile ettepanek korraldada hariduskonverents aktuaalsete haridusprobleemide aruteluks. Nõusolek saadi ja ministri käskkirjaga moodustati 2. veebruaril 1995 juhtgrupp konverentsi ettevalmistamiseks, mille juhiks määrati ministeeriumi tollane hariduspoliitika osakonna juhataja Ene-Mall Vernik (praegu Tuubel). Moodustati kolm töögruppi:

  • kontseptsioonigrupp, mille juhiks sai Tallinna Tehnikaülikooli rektor Olav Aarna;
  • hariduse juhtimise grupp eesotsas minister Peeter Kreitzbergiga ja
  • korraldusgrupp, mida juhtis Toivo Sikk haridusministeeriumist.

Hariduskonverents toimus Tallinna Tehnikaülikoolis 20.-22.aprillini 1995 ja sellele delegeerisid oma esindajad kõik Eesti hariduse arengutest huvitatud organisatsioonid.

Seda algust aitas meenutada praegune Tallinna Ülikooli vanemteadur Ene-Silvia Sarv, kes siis töötas Haridustöötajate Koolituskeskuse peametoodikuna. Kuna konverentsil jäi õhku palju küsimusi, mis nõudsid edasi arendamist, siis otsustati konverentsi jätkata poole aasta pärast.

Eesti Hariduskonverentsi Jätkukonverents toimus Tartus 27. -28. oktoobril 1995

Teisel päeval ütles projekti “Eesti Hariduskonverents ’95 juht Ene-Mall Vernik-Tuubel konverentsi kokku võttes sõnad: AUSTATUD HARIDUSFOORUM!

Nii see foorum sündiski. Oli 28. oktoober 1995.

Täpsema ülevaate saad kogumikest:

  • Eesti Hariduskonverents 20.-22. aprill 1995 – Ettekannete ja sõnavõttude kogumik Tallinn 1995 ja
  • Eesti Hariduskonverentsi Jätkukonverents 27.-28. oktoober 1995 – Ette-kannete ja sõnavõttude kogumik Tallinn 1996.

Jüri Jürivee – delegaat kutsehariduskoolide poolt 1995 ja EHF juhatuse liige 2011.

EUNEC

European Network of Education Councils (EUNEC)

EUNEC on Eesti Haridusfoorumi ja teiste Euroopa haridusnõukogude katusorganisatsioon. EHF suhtleb ja panustab aktiivselt EUNECi tegemistesse.

Iga Haridusfoorumi huviline võiks uurida lisainfot www.eunec.eu.

We’ve worked with some of the best companies.