Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2. Ühing on loodud põhieesmärgiga tagada osalusdemokraatia, jätkusuutlikkuse, partnerluse ja ühiskondliku kokkuleppe põhimõtete edendamine Eesti hariduspoliitikas.

1.3. Oma põhieesmärkide saavutamiseks ühing:

1.3.1 koondab ja ühendab koostöövõrku erinevaid hariduse edendamisest huvitatud organisatsioone ja üksikisikuid;

1.3.2 analüüsib regulaarselt Eesti haridussüsteemi olukorda ja arengutendentse ning annab soovitusi õpiühiskonna haridusstrateegia ja hariduspoliitika kohta;

1.3.3 valmistab ette ja viib läbi Eesti Haridusfoorumi kokkutulekuid ja teisi üritusi, s.h heategevusüritusi;

1.3.4 avalikustab oma tegevuse tulemusi ja levitab haridusalaseid väljaandeid;

1.3.5 teeb koostööd teiste organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

1.3.6 korraldab uuringuid, kirjastus-, koolitus- ja konsultatsioonilist tegevust ning muud põhikirjalistest eesmärkidest tulenevat tulundustegevust.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga hariduse edendamisest huvitatud füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab ühingu juhatus.

2.2. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumi määratlemisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni seitse liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

4.2. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum üldkoosoleku poolt 31. mail 2013.

MTÜ Eesti Haridusfoorum järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.