Eelteade: EHF suurfoorum 2021

1995. aastal kutsuti ühiskondliku algatusena ellu Eesti Haridusfoorum (EHF), mis 2000. aastal muudeti mittetulundusühinguks Eesti Haridusfoorum. EHF tegutsemise põhieesmärgiks on Eesti hariduse sõlmküsimuste analüüsimine, hariduspoliitiliste ja kooliga seotud huvigruppide esindajate koondamine, selleks et osalusdemokraatia, kaasatuse ja ühiskondlike kokkulepete põhimõtete kaudu panustada Eesti hariduspoliitikasse, näiteks osales Eesti Haridusfoorumi töögrupp Eesti 2035 haridusvisoonide loomisel ja haridusstrateegia 2035 koostamisel.

Seega on EHF olnud veerandsada aastat Eesti haridusavalikkuse, õpetajaskonna ja õppijate ühiseks aruteluplatvormiks, haridusvisioonide loojaks ja haridusstrateegiate algatajaks.

Eesti Haridusfoorumi töövormideks on töötoad, seminarid, iga-aastased suurfoorumid ja neid ette valmistavad eelfoorumid

EHF 25. aasta juubeliaastat on tähistatud töötubade ja seminaride reana, mis algasid novembris 2020 ning kestavad 2021 suveni. Senini toimunud eelfoorumitega ja EHFi läbiviidud uuringutega on võimalik tutvuda EHF kodulehel https://haridusfoorum.ee/

Meie juubeliüritus EHF 2021 suurfoorum ’EHF25’ toimub 11. juunil Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi aulas Munga t. 18  hübriidfoorumina.

Foorumil meenutame EHF ajalugu (Reet Laja, Olav Aarna ja Ene-Silvia Sarv), kuuleme haridusministri Liina Kersna ettekannet Eesti hariduse hetkeseisust ja kriisijärgsest arengust ning EHF juhatuse ettekannet koroonakriisi õppetundidest Eesti hariduse arenguvisooni 2035 ellurakendamise vaatevinklist (Krista Loogma, Marju Lauristin). Loodame, et meid saab tervitama tulla ka president Kersti Kaljulaid, kes on  Eesti Haridusfoorumiga koostööd teinud pikka aega.

Tutvustamist leiab TLÜ läbiviidud uuring „Eesti hariduse seis: uurimuse tulemused ja järeldused hariduspoliitikale“ ja EHF distantsõppe jätku-uuring. Päeva esimese poole lõpetavad avatud sõnavõtud ehk vaba mikrofon.

Peale lõunat jätkub suurfoorum paneeldiskussioonidega hariduse sõlmprobleemide üle. Arutleme ühiselt kolmel teemal: 1) digipöördest hariduses (distantsõppe õppetunnid,  digiõppe võimaluste arendamine, tulevikuvaade digioskustele, digiõppe eetilised probleemid); 2) hariduse ja tööturu muutuvad suhted (oskused ja pädevused digi- ja rohepöörde kontekstis (OSKA inimene), elukaarepõhine täiend- ja ümberõpe, töökoha roll erialases õppes, üld- ja kutsehariduse vahekorra muutumine); 3) õpetajate kriisikogemused, arenguvajadused (sh õpetaja pädevuste, töö tasustamise aluste ja töös sisu muutumine) ja järelkasv.

Traditsiooniliselt lõpetab suurfoorumi lõpudiskussioon ja ühise deklaratsiooni vormistamine.

EHF 2021 suurfoorumi ’EHF25’on jälgitav onlines (Postimees online jne)

Kohtume 11. juuni Tartus (ja virtuaalruumis).