Muuseumiharidus Tallinna Linnamuuseumis

Made Isak

Muuseumipedagoog, Tallinna Linnamuuseum

Tallinna Linnamuuseum ja selle harumuuseumid, mis asuvad nii vanalinnas, Kalamajas kui ka Kadriorus, säilitavad ja tutvustavad siinset ajalugu ja kultuuripärandit. Mineviku ja pärandi tutvustamiseks erinevatele sihtrühmadele teeme mitmekülgset haridustööd. Ootame osalisi alates lasteaialastest kuni gümnaasiumiõpilasteni eripalgelistesse muuseumitundidesse, mis aitavad õppetööd mitmekülgsemaks muuta ning tundides käsitletavaid teemasid avada unikaalses ning põnevas keskkonnas. Kõik muuseumitunnid toimuvad aktiivõppemeetodeid rakendades ning nendesse on põimitud eakohaseid mänge, õpetlikke tegevusi ja avastamisrõõmu.

Muuseumitunde koostades oleme lähtunud koolieelse lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast ning ainekavadest. Lisaks sellele on meie muuseumitundides oluliseks teguriks erinevate õppeainete lõiming. Püüame muuseumitunnid teha selliselt, et õpilased leiaksid seoseid tänapäeva ja mineviku vahel ning käsitledes laia teemaderingi, sõlmiksid erinevaid elu- ja ainevaldkondi ning arendaksid eripalgelisi oskusi. See aitab teha muuseumitunnid osalejate jaoks huvitavamaks ja sisukamaks.

Niisiis ei piirdu muuseumiharidus meie muuseumis sugugi ainult ajalooteadmiste avardamisega, samuti ei tähenda muuseumiharidus ainult koolilastele mõeldud muuseumitunde. Kooliõpilastele pakume veel muuseumikogusid tutvustavaid loenguid ning elamuslikke ajarännakuid. Mitmes harumuuseumis tegutsevad huviringid, koolivaheaegadel korraldame lastele põnevaid ja tegevusküllaseid lastelaagreid, peale selle pakume sünnipäeva- ja klassilõpuprogramme ning tähtpäevade eriprogramme. Täiskasvanuhariduse alla kuuluvad mitmesugused loengud, teemaõhtud, temaatilised ekskursioonid ja töötoad. Lisaks sellele toimuvad muuseumides kogupereüritused, näiteks pere- ja teemapäevad. Muuseumitunde ja teisi üritusi pakume eesti ja vene keeles, võimaluse korral ka mõnes muus võõrkeeles.

Kooli- ja lasteaiaõpetajatele korraldame igal sügisel infopäeva, kus tutvustame kõigi muuseumide haridustegevust. Tasub toonitada, et muuseumid on koostööle õpetajatega väga avatud. Ootame õpetajatelt ettepanekuid uute muuseumitundide või muude ürituste loomiseks ning usume, et just ühiselt tegutsedes saame üksteise võimalustest ja vajadustest kõige paremini aru ning anda panuse haridustöösse.