Huvitav Kool kirjutab: ootused huvitavale koolile

Algatuse Huvitav Kool mõttekonkursile esitatud esseede põhjal ning mõttekodade tulemusena on välja kujunenud loend tegevustest, mida on võimalik teha igas koolis ning millesse on võimalik kaasata lisaks õpilastele ja õpetajatele ka lapsevanemaid ja kooli toetajaid – haridussõpru. Tegevused ei eelda põhjalikke muutusi, pigem asjatundlikku läbimõtlemist, keskendumist olulisele, selgust ja avatust. Tegevused toetavad koolide omanäolisuse veelgi enamat esile toomist kolmes suunas – pingutus, valikud ja avatus.

Kool kui loov ja intellektuaalne pingutus

 • Leida võimalusi harjumusliku ja mitteformaalse õppe seostamiseks ning kaotada tunnisüsteemi jäikus.
 • Kaasata õpilasi õppetöö korraldusse, et nad osaleksid tunni teema ja metoodika valimisel õppekavast lähtuvalt.
 • Luua tingimused õpetajale, et ta kaasaks õpilased koolielu ja õppetöö kavandamisse.
 • Muuta õpilaste hindamine ja kooli sisehindamine mitmekesisemaks ja õppimist toetavamaks.
 • Leida võimalused leiutamise, probleemõppe lõimimiseks kooliellu koostöös partneritega, sh teadusasutustega.

Kool kui valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja

 • Suurendada õpilase otsustusõigust koolielus – neljandik õppetööst korraldada õpilaste arvamusi arvestades.
 • Leppida kokku kooli hoolekogu tegelikus rollis või leida teisi vorme kogukonna kaasamiseks.
 • Toetada õpetajate valikuvõimalusi aineõpetuse sisu käsitlemises.
 • Väärtustada kasvatust koolis üldpädevuste kujundamiseks klassijuhataja koostöös aineõpetajatega.
 • Luua võimalused lapsevanematele kooli otsustusprotsessis osalemiseks läbi valikute.

Kool kui avatud keskkond

 • Kaasata õppe- ja kasvatusprotsessi kooliväliseid inimesi sh erinevate programmide abil nt Noored Kooli ja Tagasi kooli jt kogemust kasutades.
 • Leida partnereid, et õpetajad saaksid osaleda nn vahetusprogrammis teistes koolides, asutustes, ettevõtetes.
 • Soodustada õpetajate osalemist koostöövõrgustikus koolis, piirkonnas ja üle riigi.
 • Levitada head juhtimis- ja õpetamispraktikat, seades kooli arengukava eesmärgiks, et vähemalt kord aastas on keegi koolilt midagi õppinud ja kool on mõnelt teiselt asutuselt/ koolilt midagi õppinud.
 • Avada kooli õppekava eesmärgid kogukonnale.


Allikas: Huvitav Kool: http://huvitavkool.blogspot.com/p/avalikkuse-ootused-huvitavale-koolile.html