Koolijuhtide ja koolipidajate küsitluse tulemused

Marju Lauristin, Marika Saar
Eesti Haridusfoorum
11. nov 2022

Uuringu tulemuste allalaetav .PDF

Uuringu  eesmärk

 • Selgitada ja võrrelda koolipidajate ja koolijuhtide arvamusi järgmistes küsimustes:
 • Hetke põhimured
 • Prioriteedid
 • Koolipidajate ja koolijuhtide koostöö
 • Koolijuhtide valimine ja karjäärimudel
 • Koolide ja koolijuhtide hindamise kriteeriumid

Küsitluste läbiviimine

 • Koolijuhtide ja koolipidajate küsitlused viisime läbi interneti teel platvormil Survey Monkey
 • Küsimustike koostamisel pidasime silmas vastuste võrreldavust
 • Küsitlused toimus 14. – 23 oktoobril
 • Küsimustike fookuse kujunemisele, levitamisele ja täitmisele aitasid tegusalt kaasa Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Eesti Linnade ja Valdade Liit, kelle meililistide kaudu küsimustikku edastati. TÄNAME!

Vastanute hulk ja koosseis

 • Koolijuhid: 84 vastajat, neist 64 naist ja 24 meest
 • Koolijuhtidest olid 27 60-aastased või vanemad, 43 olid vanuses 50-60 ning 18 olid vanuses 40-50 aastat. Ainult  7 olid nooremad kui 40.
 • Koolijuhtidest valdava osa koolipidajaks oli omavalitsus, riigikoolide juhte oli 4 ja erakoolide juhte 2
 • Koolipidajad: 37 vastajat, neist 33 naist ja 4 meest
 • Koolipidajatest oli vanemaid kui 60 6 vastajat, vanuses 50-60 oli 15 vastajat, vanuses 40-50 oli 10 koolipidajat ning nooremaid kui 40 oli 7. 

Vastanute erialane kogemus ja hariduslik ettevalmistus

 • Koolijuhtidest oli üle poole (46 vastajat) olnud ametis üle 10 aasta ja ainult 10 alla 3 aasta
 • 56 koolijuhti ehk 2/3 vastanutest omas akadeemilist kraadi (neist 49 haridusvaldkonnas), koolipidajate seas oli kraadiharidus pooltel (17 vastanut), neist 15 omasid haridusvaldkonna kraadi.
 • Koolijuhtidest oli veerand (20 vastajat) käinud juhtimiskoolitustel, samas koolipidajatest oli peaaegu kolmandik (10 vastajat) end täiendanud haridusalastel koolitustel

Millised on suurimad murekohad? (vaba vastus)

Suurimad mured:     

 Koolijuht     Koolipidaja
Õpetajate, tugispetsialistide defitsiit70%38%
Raha, palk, eelarve, investeeringud48%43%
Kaasav haridus, HEV õpilased40%33%
Õppekeel, muukeelsed õpilased, sh ukr24%26%
Ülekoormus23% 5%
Juhtimine, tunnustamine, motivatsioon23%19%
Muutused, õppekava, eksamid14%13%

Koolijuhtide hinnang probleemide olulisusele 

Kui oluliseks peate oma töös järgmiste probleemidega tegelemist? (hinnake 3-pallisel skaalal, 3= kõige tähtsam, minu esmane prioriteet; 2= oluline, kuid hetkel mitte esmatähtis, 1= hetkel suhteliselt ebaoluline)
 3 – minu jaoks esmatähtis2 – üldiselt oluline1  suhteliselt ebaolulinekõikKOHT
Kooli juhtkonna, õpetajate ning tugispetsialistide vaheline usaldus ja koostöö, ühtse meeskonnana toimimine89%7410%81%1831
Õpilaste ja kooli töötajate heaolu ja turvatunne, vaimne ja füüsiline tervis, liikumis- ja sportimisvõimalused, tervislik koolitoit jne88%7312%100%0832
Personaliprobleemid, õpetajate ja tugispetsialistide leidmine, motiveerimine, suunamine83%6914%122%2833
Koolikultuur, väärtused, sümbolid, traditsioonid, vaimsus76%6323%191%1834
Koolielu demokraatlik korraldus, avatud ja kriitikat soosiv õhkkond nii õpilaste, õpetajate kui juhtkonna tasandil67%5633%270%0835
Kooli hea maine, silmapaistvate tulemuste saavutamine  ja  tunnustamine  nii õppetöös kui muudes valdkondades66%5531%262%2836
Õppetöö  kaasajastamine, õpikäsitluse, õppekava ja metoodika uuendamine64%5435%291%1847
Selged nõudmised ja ülesanded töötajatele ja tagasiside nende täitmise kohta, sisehindamine57%4741%342%2838
HEV või erineva emakeelega õpilased52%4339%3210%8839
Kooli finantsolukord, rahaline toimetulek46%3854%440%08210
Kooli füüsilise keskkonna kvaliteet,  tehnoloogiline varustatus, tervisenõuetele vastavus jne40%3358%482%28311
Ruumiprobleemid, ehitus jms28%2353%4419%168312
Koostöö koolipidajaga, kohalike haridusjuhtidega25%2170%585%48313
Kooli parterlus kogukonnaga, ettevõtetega, muude  asutuste ja organisatsionidega (muuseumid, noortekeskused jne)24%2059%4917%148314
Koostöö lastevanematega, hoolekoguga21%1868%5711%98415
Osalemine hariduspoliitiliste otsuste arutamises ja ettevamistamises18%1566%5516%138316
Koostöö riigiga, haridusministeeriumiga10%864%5327%228317
Muu probleem5%130%665%1320 

Koolijuhtide ja koolipidajate prioriteetide võrdlus 

Kui oluliseks peate oma töös järgmiste küsimustega tegelemist?3- kõige olulisem2 – üldiselt oluline1 –  suhteliselt ebaolulineKohtKoht
 KoolijuhtKoolipidajaKoolijuhtKoolipidajaKoolijuhtKoolipidajaKoolijuhtKoolipidaja
Suhted kooli juhtkonna ja töötajate vahel89%62%10%30%1%8%15
Õpilaste ja kooli töötajate heaolu ja turvatunne, vaimne ja füüsiline tervis88%62%12%35%0%3%25
Õpetajate ja tugispetsialistide leidmine, motiveerimine83%84%14%14%2%3%31
Koolikultuur, väärtused, sümbolid, traditsioonid, vaimsus76%42%23%44%1%14%411
Koolielu demokraatlik korraldus, avatud ja kriitikat soosiv õhkkond67%57%33%38%0%5%58
Kooli hea maine, silmapaistvad tulemused nii õppetöös kui muudes valdkondades66%57%31%41%2%3%68
Õppetöö  kaasajastamine, õpikäsitluse, õppekava ja metoodika uuendamine64%46%35%49%1%5%78
Selged nõudmised ja ülesanded töötajatele ja tagasiside nende täitmise kohta, sisehindamine57%62%41%30%2%8%85
HEV või erineva emakeelega õpilased52%65%39%30%10%5%94
Kooli finantsolukord, rahaline toimetulek46%35%54%62%0%3%1016
Kooli füüsilise keskkonna kvaliteet, tervisenõuetele vastavus jne40%42%58%53%2%6%1111
Ruumiprobleemid, ehitus jms28%34%53%60%19%6%1217
Koostöö koolipidajaga, kohalike haridusjuhtidega25%69%70%25%5%6%133
Kooli ja kogukonna partnerlus, koostöö  muude  asutustega24%41%59%46%17%14%1414
Koostöö lastevanematega, hoolekoguga21%38%68%57%11%5%1515
Osalus hariduspoliitiliste otsuste arutamises ja ettevamistamises18%78%66%19%16%3%162
Koostöö riigiga, haridusministeeriumiga10%42%64%58%27%0%1711

Kas nõustute arvamusega, et riik peaks andma koolijuhile seadusega suurema iseseisva otsustusõiguse koolielu korraldamisel ning tagama koolijuhi sõltumatuse välisest survest?

 

 

Kas peate õigeks, et koolijuht valitaks ametisse tähtajaliselt?   
    
 KoolijuhtKoolipidaja  
Ei poolda tähtajalist valimist56%19%477
Jah, võiks valida viieks aastaks8%56%720
Jah, võiks valida pikemaks ajaks ( näiteks seitsmeks aastaks )36%25%309
 Vastas 8436

Mida tuleks koolijuhi valimisel eeskätt arvesse võtta? Koolijuhtide vastused 

Koolijuht      
Mida tuleks koolijuhiks valikul eeskätt arvesse võtta?5 – äärmiselt oluline, kõige tähtsam4- väga oluline, kuid mitte määrav3- soovitav, mõnevõrra oluline2- mitte eriti oluline1- täiesti ebaolulineKOHT
Eetilised arusaamad, usaldusväärsus, ausameelsus92%8%0%0%0%1
Suhtlusoskus, sotsiaalsed pädevused90%8%1%0%2%2
Intelligentsus, lai silmaring81%17%2%0%2%3
Liidriomadused, organiseerimisvõime78%22%0%0%0%4
Pedagoogilised tõekspidamised, väärtused, eesmärgid69%30%1%0%0%5
Innovatiivsus, uuenduslikkus60%37%2%0%7%6
Hariduslik ettevalmistus  ja enesetäiendamine58%30%12%0%0%7
Autoriteet, maine kogukonnas ja kolleegide seas39%51%10%1%0%8
Finantspädevus, majandamisoskused36%51%12%1%0%9
Juhtimiskogemus haridusvaldkonnas24%44%26%4%0%10
Õpetajatöö kogemus18%49%29%5%0%11
Muu juhtimiskogemus8%57%23%10%0%12
Midagi muud8%8%38%0%0%13
Poliitilised tõekspidamised, ühiskondlik aktiivsus2%25%41%24%46%14

Mida tuleks koolijuhi valimisel eeskätt arvesse võtta? Koolipidajate vastused. 

Koolipidaja      
 5- määrav, kõige olulisem 4- väga oluline, kuid mitte määrav 3- soovitav, mõnevõrra oluline   2- mitte eriti oluline       1- täiesti ebaolulineKOHT
Eetilised arusaamad, usaldusväärsus, ausameelsus95%5%0%0%0%1
Suhtlusoskus, sotsiaalsed pädevused94%6%0%0%0%2
Liidriomadused, organiseerimisvõime86%14%0%0%0%3
Intelligentsus, lai silmaring81%19%0%0%0%3
Hariduslik ettevalmistus  ja enesetäiendamine65%30%5%0%0%4
Pedagoogilised tõekspidamised, väärtused, eesmärgid61%36%3%0%0%5
Innovatiivsus, uuenduslikkus59%38%3%0%0%6
Finantspädevus, majandamisoskused46%49%5%0%0%7
Autoriteet, maine kogukonnas ja kolleegide seas41%43%14%3%0%8
Muu juhtimiskogemus28%53%19%0%0%9
Juhtimiskogemus haridusvaldkonnas22%64%8%6%0%10
Midagi muud14%14%29%0%43%11
Õpetajatöö kogemus8%22%58%8%3%12
Poliitilised tõekspidamised, ühiskondlik aktiivsus3%33%28%31%6%13

Mille alusel hindab koolipidaja koolijuhi töö tulemuslikkust? Koolijuhtide vastused 

Koolijuhid:     
 3- kõige olulisem2- oluline, kuid mitte määrav1 – suhteliselt vähem oluline0- see ei mängi mingit rolliKOHT
Koolijuhi koostöövõime koolipidajaga ning teiste74%19%7%0%1
Õpilaste heaolu, rahulolu kooliga,66%28%6%0%2
Koolikultuur, vaimne õhkkond koolis63%29%7%1%3
Toimetulek koolipidaja poolt seatud eesmärkidega51%39%6%4%4
Koolijuhi väärtused ja põhimõtted51%37%11%1%5
Õpetajate jm töötajate  tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega46%50%4%0%6
Lapsevanemate tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega36%57%7%0%7
Finantsküsimuste lahendamine, kooli majandamise efektiivsus33%61%6%0%8
Koolijuhi autoriteet kogukonnas28%54%16%2%9
Õppetöö tulemused teiste koolidega võrreldes17%58%22%4%10
Kooli partnerlus ettevõtete ja teiste organisatsioonidega11%55%29%5%11
Kooli saavutused spordis või silmapaistev edukus muudes valdkondadaes8%54%35%2%12

 Mille alusel hindab koolipidaja koolijuhi töö tulemuslikkust? Koolipidajate vastused 

Koolipidaja     
 3- Kõige olulisem 2- oluline, kuid mitte määrav1 – suhteliselt väheoluline0- see ei mängi mingit rolliKOHT
Koolikultuur, vaimne õhkkond koolis92%8%0%0%1
Õpilaste heaolu, rahulolu kooliga,81%14%6%0%2
Koolijuhi koostöövõime koolipidajaga ning teiste75%25%0%0%3
Koolijuhi väärtused ja põhimõtted74%26%0%0%4
Toimetulek koolipidaja poolt seatud eesmärkidega65%32%3%0%5
Õpetajate jm töötajate  tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega47%47%6%0%6
Lapsevanemate tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega36%64%0%0%7
Finantsküsimuste lahendamine, kooli majandamise efektiivsus35%62%3%0%8
Koolijuhi autoriteet kogukonnas28%64%8%0%9
Kooli partnerlus ettevõtete ja teiste organisatsioonidega25%58%14%3%10
Õppetöö tulemused teiste koolidega võrreldes14%59%22%5%11
Kooli saavutused spordis või silmapaistev edukus muudes valdkondadaes0%56%42%3%12

Hinnangud koostööle koolijuhi ja koolipidaja vahel 

Koolijuhid (n=84): 

Kuidas iseloomustaksite koostööd koolijuhtide ja haridusametnike vahel ?
  
Koostöö on väga hea, koolijuhte kaasatakse ja nende arvamusega arvestatakse piisavalt nii riigi kui omavalitsuste poolt24%20
Üldiselt võib rahul olla, kuid mõnikord surutakse peale kiirustavaid  või läbi mõtlemata otsuseid60%50
Koostöö jätab palju soovida, koolijuhte ei kaasata otsuste ette valmistamisesse või jäävad nende ettepanekud arvestamata17%14

Koolipidajad (n=37): 

Hinnake oma kogemusi koostööst koolijuhtidega (valige  sobivaim vastusevariant)
  
Väga hea,  tihe ja inspireeriv koostöö27%10
Üldiselt hästi toimiv koostöö70%26
Keskpärane, üsna formaalne koostöö3%1
Mitte eriti hea, suhteliselt vähene koostöö0%0
Koostöö puudub0%0

Koolijuhtide hinnang koolipidajatega koostöö vormide kasutamisele 

KOOLIJUHID:Vajalik ja piisavVajalik, ebapiisavMittevajalik, pakutudEi pakuta, ei vajaKeskmineKoht
Haridusjuhtide üritustes ja võrgustikes osalemine70%24%6%0%1,361
Nõustamine ja toetus kriitilistes olukordades, konfliktide lahendamisel46%39%4%8%1,862
Isiklik suhtlus, sh arenguvestlus43%43%11%1%1,733
Kaasamine plaanide ja otsuste ettevalmistamisse ja hindamisse43%46%5%5%1,764
Koolitused, seminarid, õppereisid koolijuhtidele41%46%2%7%1,875
Kaasamine pikaajaliste riiklike ja kohalike arengukavade tegemisse39%40%7%6%2,016
Koolijuhtide tunnustamine,  saavutuste märkamine37%47%6%6%1,927
Materiaalne abi, täiendav rahastamine37%51%5%2%1,878
Läbipaistev ja süsteemne lisatasustamise kord28%47%6%7%2,299
Sisehindamine, rahuloluküsitlused jm tagasiside26%50%7%12%2,1910
Abi kooli arengukava koostamisel, eesmärkide püstitamisel19%46%10%20%2,4511
Supervisiooni või mentorluse võimalus17%40%13%23%2,6312

 Koolipidajate hinnang koolijuhtidega koostöö vormide pakkumisele 

Millist vajalikku tuge ja koostöövõimalusi olete  koolijuhtidele  pakkunud?     
KOOLIPIDAJAD:Vajalik, piisavVajalik, ebapiisavMittevajalik, pakutakseEi pakuta,pole vajaKeskmineKOHT
Haridusjuhtide üritustes ja võrgustikes osalemine86%14%0%0%1,141
Nõustamine ja toetus kriitilistes olukordades, konfliktide lahendamisel68%32%0%0%1,322
Isiklik suhtlus, sh arenguvestlus59%38%0%3%1,463
Kaasamine plaanide ja otsuste ettevalmistamisse ja hindamisse56%42%3%0%1,474
Koolitused, seminarid, õppereisid54%41%5%0%1,515
Koolijuhtide tunnustamine,  saavutuste märkamine54%43%0%3%1,516
Kaasamine pikaajaliste riiklike ja kohalike arengukavade tegemisse36%44%17%3%1,867
Abi kooli arengukava koostamisel, eesmärkide püstitamisel35%51%3%11%1,898
Materiaalne abi, täiendav rahastamine28%61%6%3%1,929
Sisehindamine, rahuloluküsitlused jm tagasiside20%69%6%6%1,9710
Läbipaistev ja süsteemne lisatasustamise kord19%64%14%3%2,0011
Supervisiooni või mentorluse võimalus16%73%5%0%2,0512

 Uuringust tulenevad järeldused koolijuhtide ja koolipidajate koostöö kohta

 • Üldiselt valitseb koolijuhtide ja koolipidajate vahel küllatki suur üksmeel probleemide olulisuse hindamisel: kõige teravam on pedagoogide defitsiit, seda nii õpetajate kui tugispetsialistide osas. Sellest on tingitud nii raskused kaasava hariduse rakendamisel kui eestikeelsele õppele üleminekul
 • Koolijuhid tõstavad rohkem esile õpetajate ülekoormust, eriti seoses kaasava haridusega
 • Eeldatust vähem ollakse mures palga- ja majandusküsimuste pärast, oletatavasti on siin riigi toetavat kätt rohkem tunda
 • Tahaplaanile jääb nii koolijuhtide kui koolipidajate vastustes kooli ja kodu ning kohaliku kogukonna vahelise koostöö teema
 • Koolijuhtide kaasamise suhtes hariduspoliitiliste otsuste ja arengukavade tegemisse on koolijuhid skeptilisemad kui koolipidajad 
 • Koolijuhtide valitavuse ja sõltumatuse osas üksmeel puudub: koolijuhid ei poolda tähtajalist valimist ning sooviksid rohkem ise otsustamise õigusi, koolipidajad on siin pigem vastupidisel seisukohal
 • Koolijuhi valiku kriteeriumides suhtes on nii koolijuhtidel kui koolipidajatel esiplaanil kandidaadi isikuomadused, eelkõige eetilised ja erialased väärtused, silmaring ning liidriomadused
 • Samas peetakse koolijuhile vajalikuks ka pedagoogilist ettevalmistust, kas siis eelnevat õpetajatöö kogemust või haridusjuhi koolituse läbimist
 • Kuna on isikuomaduste olulisus valikukriteeriumina subjektiivse iseloomuga, kurdetakse valimisprotseduuride vähese läbipaistvuse üle.
 • Koolijuhi töö tulemuslikkuse hindamisel paistab silma teatav suhtumise nihe saavutuslikkuselt koolikeskkonna ja koolikultuuri olulisusele
 • Õpetajate ja õpilaste heaolu peaks nii koolijuhtide kui koolipidajate arvates olema koolijuhi töö hindamisel esiplaanil, samas kui kooli positsioon mitmesugustes edetabelites ei tundu olevat eriti oluline
 • Koolijuhtide ja koolipidajate koostöö vormide puhul hinnatakse hästi toimivaks haridusjuhtide võrgustikke ning mitmesuguseid koolitusvõimalusi ning isiklikul tasandil toimuvat suhtlust ja nõustamist
 • Piisavaks ei peeta tagasisidet, tunnustamist ja strateegilist kostööd, samuti noorte õpetajate ja koolijuhtide mentorprogramme. Probleeme tekitab ka otsuste läbipaistvus