Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis

Haridusfoorumi uuring “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis” toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail). Uurimisküsimused valmistasid ette EHF eksperdid prof Krista Loogma, PhD Maria Erss (TLÜ), prof Marju Lauristin (TÜ) ning Reet Laja. Uuringu ette valmistamises ja vastuste analüüsis osalesid ka teenekad hariduseksperdid Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Ene-Silvia Sarv.

Uuring toimus Eesti Haridusfoorumi ja Haridus-Teadusministeeriumi koostööleppe alusel. Uuringu eesmärgiks oli fikseerida haridusprotsessi osapoolte vahetu kogemus toimetulekust väljakutsetega, mida esitas õppeprotsessi järsk üleminek kaugõppele virtuaalkeskkonnas. Kuna küsimustiku koostajad olid osalenud ekspertidena Haridusvaldkonna strateegia 2035 loomises, mille üheks keskseks teemaks on õppija enesejuhtimise võime ning õpiprotsessi individualiseerimine, nägime koroonakriisi olukorras tekkinud järsus üleminekus kodusele distantsõppele teatavas mõttes äärmuslikku testsituatsiooni, mis tõi selgesti esile, milline on reaalses olukorras õppijate, perede ja õpetajate valmisolek üleminekuks õppija enesejuhtimisel ja digitehnoloogia kasutamisel põhinevale haridusmudelile ning millised võiksid olla selle mudeli rakendamise piirid ja tingimused.

Uuring toimus nö välkküsitlusena sotsiaalmeedia keskkonnas. Haridusfoorumi FB-lehtede kaudu täitsid õpetajad, lastevanemad ja õppijad küsimustiku, mis sisaldas küsimusi toimetulekust õppija, õpetaja ja lapsevanema rolliga pealesunnitud distantsõppes, õppijate enesejuhtimise kogemusest ja abivajadustest, positiivsetest ja negatiivsetest õppetundidest ning tehnoloogiliste vahendite kasutamisest. Küsimustik levis HF võrgustiku abiga veebis jagamise teel. Nädala jooksul täitsid küsimustiku 686 õppijat, 515 lapsevanemat ja 338 õpetajat.

Uuringutulemusi ei saa käsitleda kui statistiliselt esinduslikke kõigi Eesti koolide, õpetajate, perede ja õppijate suhtes, vaid pigem kui pilootprojekti, mis aitab täpsustada hüpoteese ja küsimusi järgnevateks põhjalikumateks uurimusteks. Ehkki küsitlus ei toimunud juhuvalimi alusel, vaid pigem nn lumepallimeetodil, oli vastajate hulk ja mitmekesisus siiski piisavalt suur, et anda võimalust analüüsida nii õpetajate, õppijate kui lastevanemate vastuseid ka erinevate vastajarühmade lõikes ning teha selle põhjal ka mõningaid järeldusi ja praktilisi soovitusi.