Suurfoorum 1999

EESTI HARIDUSFOORUM 1999

EESTI HARIDUSÜSTEEMI ARENGU KONTSEPTSIOON

10.–11. DETSEMBER 1999 RAHVUSRAAMATUKOGU, TALLINN

Foorumile oli valitud 268 delegaati.

Foorumit avades ütles toimkonna ’99 esimees OLAV AARNA, et õpiühikonna haridussüsteemi ehituskavandis – haridussüsteemi arengu kontseptsioonis – esitatakse Eesti haridussüsteemi arendamise eesmärgid ja üldpõhimõtted ning kavandatakse meie hatridussüsteemile sobiv mudel. See mudel peaks kavandama eesti haridussüsteemi arengut kuni aastani 2010.

Kontseptsioonis kavandatavat saab realiseerida vaid selgest eesmärgist, üldpõhimõtetest ja tulevikunägemusest lähtuvat tegevuskava. See tegevuskava tuleks arutusele Eesti Haridusfoorumil 2000.

Ta teatas, et vastavalt eelmise foorumi otsusele sai foorum juriidilise isiku staatuse mittetulundusühingu vormis.

OLAV AARNA teatas, et toimkond on püstitanud foorumile kaks eesmärki:

 • kujundada haridusfoorumi seisukoht dokumendile „Eesti haridussüsteemi arengu kontseptsioon”
 • milline peaks olema haridusfoorumi juriidiline staatus.

Ülesanded lahendatakse kuulates ära kolm plenaarettekannet ja siis peetakse neli plenaardiskussiooni:

 • õppesisu temaatika;
 • hariduse kvaliteedi tagamine;
 • kutseõpe, selle sisu ja korraldus;
 • kuidas juhtida õpiühiskonna haridussüsteemi.

Haridusfoorumi enda juriidilist staatust arutades arvestatakse uut olukorda, mis tekib mittetulundudühingu moodustamisel.

Eesti Haridusfoorumile ´99 saatis läkituse Eesti Vabariigi peaminister MART LAAR.

Eesti mittetulundusühingute tervituse tõi Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu president, Avatud Eesti Fondi juhataja MALL HELLAM.

Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu ja Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt tervitas haridusfoorumit tegevdirektor VEIKO JÜRISSON.

Eesti Haridustöötajate Liidu poolt tõi tervitused juhatuse esimees SVEN RONDIK.

ETTEKANDED:

 • TÕNIS LUKAS, haridusminister;
 • KRISTA LOOGMA, toimkonna aseesimees, Eesti Tuleviku-uurin-gute Instituudi projektidirektor;
 • OLAV AARNA, toimkonna esimees, Tallinna Tehnikaülikooli rektor;

I PANEEL ÕPPESISU JA SELLE UUENDAMISE TEED, esinesid: 

 • MIKKO LAGERSPETZ, Eesti Humanitaarinstituudi rektor;
 • VIIVE RUUS, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor;
 • JÜRI ORN, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor;
 • TOOMAS TENNO, Tartu Ülikooli professor;
 • LEHTE JÕEMAA, Eesti õpetajate Liidu esinaine;
 • ENE-SILVIA SARV, Tallinna Pedagoogikaülikooli teadur.

SÕNAVÕTUD:

 • TALVI MÄRJA, ETKA ANDRAS esimees;
 • MIKKO LAGERSPLATZ, Eesti Humanitaarinstituudi rektor.

II PANEEL HARIDUSE KVALITEET, esinesid:

 • RAIVO VILU, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
 • PIRET VIIL, projektist „Eesti kool – kvaliteedikool”;
 • EPP REBANE, Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja;
 • TIIA TAMMARU, Tallinna Tehnikaülikooli teadur, Eesti Kvaliteedi- ühingu juhatuse liide;
 • LEIF KALEV, Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimees;
 • ARVO SAAT, BCS Tallinna Arvutikooli direktor.

KOMMENTAARID:

 • RAIVO VILU, TTÜ professor ja
 • EPP REBANE, Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja.

SÕNAVÕTUD:

 • KAAREL HAAV, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfo osakonna nõunik ja
 • HEINO LEVALD, Eesti Mereakadeemia prorektor.

III PANEEL KUTSEHARIDUS JA – KOOLITUS, esinesid:

 • MARJE PAVELSON, MTÜ Tallinna Linnauurimise Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
 • ERKKI PIISANG, Tallinna Haridusameti juhataja;
 • TIINA ANNUS, Kutsehariduse ja Tööhõive Seirekeskus;
 • MIHKEL PÄRNOJA, majandusminister;
 • VEIKO JÜRISSON, Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor;
 • JÜRI JÜRIVEE, Tallinna Tehnikakooli direktor.

SÕNAVÕTUD:

 • ENN SIIMER, Viljandi Kultuurikolledži rektor;
 • MARJU LAURISTIN, TÜ professor, Riigikogu kultuurikomisjoni liige;
 • RAIVO VILU, Tallinna Tehnikaülikooli professor.

IV PANEEL JUHTIMINE, HALDUS JA FINANTSEERIMINE HARIDUSES, esinesid:

 • HELI ARU, haridusministri nõunik;
 • MAREK STRANDBERG, ettevõtja;
 • MARJU LAURISTIN, TÜ professor, Riigikogu kultuurikomisjoni liige;
 • OTT KASURI, Harku abivallavanem;
 • ANNELI KOMMER, Haridusministeeriumi eelarve ja planeerimise osakonna juhataja;
 • GARRI RAAGMAA, Tartu Ülikooli teadur;
 • VEIKO JÜRISSON, Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor.

ÜLEVAATE EESTI HARIDUSFOORUMI ’99 TOIMKONNA TÖÖST esitas toimkonna esimees OLAV AARNA.

ÜLEVAATE SIHTASUTUSE EESTI HARIDUSFOORUM TÖÖST esitas nõukogu esimees HEINO LEVALD.

SÕNAVÕTUD:

 • REET VÄÄRI, Eesti Lastevanemate Liidu asejuhataja;
 • TÕNIS LUKAS, haridusminister;
 • MART MERI, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees.

EESTI HARIDUSFOORUM’99 LÕPPDOKUMENDID

EESTI HARIDUSFOORUM ’99 OTSUS EESTI HARIDUS-SÜSTEEMI ARENGU KONTSEPTSIOONI KOHTA:

1. Toetada foorumile esitatud Eesti haridussüsteemi, arengu kontseptsiooni ja soovitada foorumi toimkonnal koostöös haridusministeeriumiga valmistada see ette aruteluks avalikkusega ning esitamiseks Vabariigi Valitsusele ja riigikogule, arvestades foorumi töörühmade ettepanekuid.

2. Edasises töös kontseptsiooniga ja selle rakendamisel on esmatähtis:

 • kontseptsiooni läbiarutamine kohalike omavalitsuste, erakondade ja haridusüldsusega
 • kontseptsiooni lühivariandi koostamine ja laialdane tutvustamine
 • hariduskorralduse seaduse ja teiste kontseptsioonirakendamiseks vajalike seaduste ettevalmistamine

3. Korralda kontseptsiooni sisseviidavate täpsustuste ja muudatuste läbiarutamiseks 9. jaanuaril 2000 Tallinna Tehnikakõrgkoolis foorumi toimkonna lahtine istung.

EESTI HARIDUSFOORUM ’99 OTSUS MTÜ EESTI HARIDUSFOORUMI ASUTAMISE KOHTA

MOODUSTATI EESTI HARIDUSFOORUMI 2000 TOIMKOND

Loe lisaks kogumikust: 

 • EESTI HARIDUSFOORUM EESTI HARIDUS-SÜSTEEMI ARENGU KONTSEPTSIOON 10.-11. DETSEMBER 1999 TALLINN – ETTEKANNETE JA SÕNAVÕTTUDE KOGUMIK – Tallinn 2000.

Kokkuvõtte tegi haridusfoorumi juhatuse liige JÜRI JÜRIVEE.