Suurfoorum 2006

EESTI  HARIDUSFOORUM  2006

ÕPETAJA ÕPPIVAS KOOLIS JA ÜHISKONNAS

Foorumi kogumik (.doc)

EELFOORUMID:

 • 10.-12.08. 2006  Pärnu Kutsehariduskeskuses

Teema:  ÕPILANE, ÕPETAJA, LAPSEVANEM – PARTNERID KARJÄÄRIVALIKUL.

Projektijuht  Jüri JÜRIVEE, EHF juhatus;

Pärnu töögrupi juht Mari  SUURVÄLI, Sindi Gümnaasiumi direktor, EHF.

Moderaator Sulev ALAJÕE, Pärnu Linnavolikogu.

Osavõtjaid 46.

 • 30.10. 2006  Jõgeva Kultuurikeskuses

Teema: KOOL TOETAB  ÕPILAST

Projektijuht  Jüri  GINTER, TÜ lektor.

Osavõtjaid 201+32.

 • 1.11.2006  Sillamäe Kutsekoolis

Teema: ÕPETAJA,  AITA  EHITADA  SILDA  VENE  JA EESTI KOGUKONNA  VAHEL

Projektijuht  Arne  PIIRIMÄGI, HTM Virumaa piirkonna peadirektor.

Eelfoorum toimus kakskeelsena.  Osavõtjaid  78.

 • 11.11. 2006  Tartu Õpetajate Seminaris

Teema :  AITAME  ÕPPIDA  ÕPETAJAKS  JA  SAADA  PROFESSIONAALSEKS  PEDAGOOGIKS

Projektijuhid Ester  MUNI, Elva Gümnaasiumi õppealajuhataja,

Arno  KASENIIT, Lääne-Viru Kutsekõrgkool.

Osavõtjaid  82.

EESTI  HARIDUSFOORUM  2006 toimus  5. ja 6.01.2007 Haapsalu Kutsehariduskeskuses Uuemõisas.

Foorumi  toimumist valmistas ette töögrupp  EHF2006.a.toimkond Aivar SOE, Raplamaa Haridusosakonna juhataja, eestvedamisel.

Osavõtjaid 254.

Avalikul hindamisel osavõtnute poolt rohkem punkte saanud töötubade kokkuvõtted:

I. 10. töötuba, punkte 158, esialgne temaatika: NOOR ÕPETAJA.

Töötuba juhtisid: Viive-Riina Ruus ja Anu Väli.

1. eesmärgid:

 • hea ja hinnatud õpetaja tahab jätkata tööd koolis
 • õpetajakutse väärtustamine eesti ühiskonnas
 • noored ülikoolilõpetajad kooli
 • et noored õpetajad jääksid kooli
 • õpetaja jätkab õppimist ja tunneb ennast turvaliselt
 • õpetaja ei lange tööväsimusse

2. mis on tähtis?

 • väärtustada õpetaja rolli/kutset Eesti ühiskonnas
 • seadusandlikult uus töökorralduse reguleerimine
 • õpetaja „väsimusest „ välja toomine
 • meedias negatiivsuse vähendamine
 • koolijuhi suurem kompetentsus

3. mis on sõnum?

 • õpetajal on stressiseisund
 • vajalikud täpsed tööreeglid (ametijuhend)
 • head õpetajad kooli tagasi
 • koolikuhtide koolitus

4. lahendused

 • töö reguleerimise uued alused (ülesanded, koormus, lisategevused juba töölepingus ja ametikoha sees)
 • uus esmakoolitus
 • uus täiendkoolitus
 • uued õpetajate organisatsioonid
 • selged tulemuste hindamise süsteemid

5. ettepanekud

 • koolijuhtide kompetentsuse hindamise alused HTM-ilt ja nende vastav atesteerimine
 • meedia positiivse kajastuse kaasamine – hakata tegelema Eesti haridusstrateegiaga praegust ja tulevikusituatsiooni arvestades
 • uus tööseadusandlus õpetaja kohta – HTM
 • koolide varustatus vastavalt õppekavade vajadustele – riik

II . 4. töötuba, 149 punkti, esialgne temaatika: ÕPETAJA ROLL KOGUKONNAS.

Töötuba juhtisid: Diana Beltadze, Viktoria Neborjakina.

1. eesmärgid

 • pühendunud õpetaja kujuneb ühiskonnas arvamusliidriks
 • õpetaja ja kogukonna igapäevane koostöö
 • eriline rõhk koostööle lastevanematega

2. tähtis

 • õpetaja kutsekindlus
 • õppeprotsessi väärtustamine
 • kooli ja õpetaja avatus
 • lõhkuda tökked kooli ja muu kogukonna vahel
 • negatiivsete arvamuste (meedias ümberkujundamine)

3. sõnum

 • õppimiseta ei ole tulevikku
 • kooli ja kogukonna pidev ühistöö
 • kõigi kogukonna liikmete kaasamine kooli tegevusse(ametnikud, vana-, vanemad, ettevõtjad jne.)
 • õpetaja turvalisuse töstmine

4. lahendused

 • õpetaja kvalifikatsioonitaseme pidev tõstmine
 • kiirelt uuenev täiendkoolitus
 • uus seadusandlus õpetaja kohta
 • suuremad sots. garantiid (töötasu oluline tõus, koolituspuhkused jne.)
 • tugisüsteemid koolile

5. ettepanekud

 • meedia ümberhäälestamine riigi tasandil
 • poliitikutest sõltumatu haridusstrateegia
 • koolide juhtimise taseme tõus (arenevad organisatsioonid)
 • õpetajakoolituse pidev täiustamine
 • iga õpetaja pidev täiendkoolitus
 • ametnike koolitamine

III. 1. töötuba, 136 punkti, esialgne temaatika: ÕPETAJA ROLL ORGANISATSIOONI JUHTIMISEL.

Töötuba juhtisid: Arno Kaseniit ja Juta Hirv.

1. eesmärgid

 • iga organisatsiooni liige on motiveeritud maksimaalselt panustama
 • motiveerida noori inimesi õpetajaks õppima
 • tekitada kõikidele arusaadavad kokkulepped, mille järgi mida ja keda hinnatakse ( juhte, õpetajat, õppetegevust jne.) HTM, a/ü, kutseliidud
 • motiveeriv töötasu
 • uus töökorraldus (seadusandlusega)
 • pidev haridusalane täiendkoolitus kõigile kogukonna liikmetele
 • panna täpselt paika tugisüsteemid
 • teadvustada, et õpetaja on väärtuste kandja ja jagaja

2. tähtis

 • motiveeritus end maksimaalselt panustama
 • juhi vastutus ja roll õppivas kogukonnas
 • õpetaja kvalifikatsiooni pidev tõstmine
 • seadusandlik tugi (ametikoht ja ülesanded)
 • koostöö huvigruppide vahel
 • väärtuste juhtimise fookuses on kool õpetaja ja õpilane

3. sõnumiks

 • kool on kui hea koor
 • märka ja hoia õpetajat
 • iga organisatsiooni liige toetub oma tegevuses kokkulepitud väärtustele
 • missiooni täitmine ja visiooni suunas liikuminetoetub väärtustele
 • klassijuhataja töö on osa ametikoha koormusest

4. lahendused

 • õpetaja teab, et ka tema on juht ja võtab osa kooli juhtimisest ning vastutusest
 • riik peab hakkama tõeliselt väärtustama õpetajat ( ka palgaga)
 • õpetaja juhina võtab osa kõikidest kooli tegevust puudutavatest juhtimisprotsessidest
 • õpetajale on partneriteks pidevalt kõik kogukonna liikmed
 • kooli juhi eriline vastutus väärtusjuhtimise protsessi suunajana
 • uus seadusandlus õpetaja kohta

5. ettepanekud

 • seadusandluse muutmine (õpetajate organisatsioonid ja HTM)
 • riik annab riigile õppetegevuseks vajaliku ressursi
 • teadvustada kogukonna iga liikme personaalne vastutus õppetegevuses positiivse tulemuse saavutamise eest
 • positiivsed tulemused saavutatakse läbi avatuse ja partnerluse igal tasandil

IV. 9. töötuba, 107 punkti. Esialgne temaatika: ÕPETAJA ROLL KULTUURIKANDJANA ÜHISKONNAS.

Töötuba juhtisid: Lehte Jõemaa ja Olav Aarna.

1. eesmärgid

 • erinevad valikud õpetaja enesetäiendamiseks
 • tunnistada õpetaja enesearendamise erinevaid vorme
 • materiaalsete võimaluste loomine enesetäiendamiseks (õppepuhkus, aeg, rahalised võimalused)
 • iseseisev õppimine – atesteerimisel arvestatav osa

2. tähtis

 • õpetaja sisuline õppimine, mitte linnukese pärast
 • õpetaja eneseanalüüsi vajaduse tekitamine ja sellest tulenev koolitusvajadus
 • kogemuse jagamise vajalikkuse tagamine
 • saavutada sisemine motivatsioon õppida

3. sõnum

 • õpetaja peaks ise vastutama oma arengu eest ja tõestab saavutatut

4. lahendused

 • valikuvõimaluste loomine
 • võimalus õpitut edastada, arutada
 • foorumis osalemine
 • õpetajakoolituse ,,pearaha ,, vastavalt vajadustele
 • asendusõpetaja koha loomine

5. ettepanekud

 • täiendkoolituse piisav ,,pearaha,, riigilt
 • keskne infosüsteem koolitustest

V. 2. töötuba, esialgne temaatika: ÕPETAJA ROLL SUHTLEMISEL ÕPPIJAGA.

Juhid: Greta Kello ja Ülle Tõnumaa.

1. eesmärgid

 • õpilane ja õpetaja austavad teineteist
 • õpilane ja õpetaja tunnevad end koolis hästi
 • õpilase ja õpetaja partnerlus eesmärgi nimel
 • õpilast ja õpetajat rahuldav tulemuslik õppeprotsess

2. tähtis

 • ühised väärtused
 • vastastikune austus
 • kasvatuse väärtustamine
 • toimiv reeglistik ja kokkulepped
 • avatus, elurõõm, aktiivne eluhoiak
 • uued oskused õpetajakoolituselt
 • õpilase ja õpetaja motiveerimine

3. sõnumiks

 • vastastikune austus loob eeldused avatud, turvalise õpi-keskkonna tekkeks
 • haridus- ja sotsiaalpoliitika vajab kiiret riigipoolset sekkumist
 • õpetaja õpikogukonna keskmeks
 • õpetajale rohkem uut koolitustel

4. lahendused

 • täpsed kokkulepped ja reeglistikud, mida täidetakse
 • vanemate ja teiste osapoolte koolitamine
 • tugisüsteemid kooli abistamiseks
 • õpetaja ametikoht, kus fikseeritakse kõik põhiküsimused (tunnikoormus mitte üle 15 nädalatunni, aeg klassijuhatamiseks, enesetäienduseks ja muuks)
 • iga viies aasta tasuline taastumis- ja koolitusaasta
 • viis aastat enne pensionit saab õpetaja mentoriks

5. ettepanekud

 • kõikide osapoolte osavõtul töötada välja tegevus- ja suhtlemisreeglistikud, mida kõik austavad ja täidavad
 • kõik võtavad omaks vajaduse koostööks ja on tolerantsed
 • seadusandluse uutmine ja tunnikoormuse vähendamine
 • tasuta (riigi poolt tasutavad) koolitused kogu maailma paremast teooriast ja praktikast hariduse valdkonnas
 • õpetaja maine tõstmise kaudu saavutada jälle õpetaja pühendumine koolile
 • õpetajate täiendkoolitus uuele tasemele ja koolituse kaudu kakoheselt uute metoodiliste materjalide jaotamine

VI. 3. töötuba. Esialgne temaatika: ÕPETAJA KARJÄÄRIVÕIMALUSED

Töötuba juhtisid: Arne Piirimägi ja Maire Salundi

TÖÖTUBA JAGUNES KAHTE LEERI.

Esimene valis õpetaja karjääri võimaluste teema

1. eesmärgid

 • õpetaja amet ausse!
 • õpetaja karjääri võimalused
 • motivatsiooni hoidmine õpetaja karjääri jooksul
 • õpetaja rahulolu

2. tähtis

 • õpetaja elukutse oleks populaarne
 • haridussüsteemis töötaksid head õpetajad
 • õpilased saaksid hea hariduse
 • motiveeritud õpetaja loob edukamalt tingimusi õpilase arenguks
 • erinevatele horisontaalsetele võimalustele lisanduksid võimalused roteerumiseks koolide vahel, võimalus jätkata tööd hariduskorralduses jm.
 • õpetaja soov tulla rõõmsalt tööle
 • toimivad tugisüsteemid
 • toimiv motivatsioonisüsteem

3. sõnumiks

 • hariduskorraldus peab olema arusaadavalt arenev ja tuginema haridusstrateegiale
 • õpetajaamet peab olema väärtustatud
 • mitmekülgne ja laia silmaringiga õpetaja mõjutab ka õpilase maailmapilti ja väärtushinnanguid
 • õpetaja peab saama osa võtta kõigist hariduse arengutpuudutavate normide loomises

4. lahendused

 • õpetaja ise peab kõigepealt oma ametit väärtustama
 • riigi toetus: palk, sotsiaalsed garantiid, õppepuhkused, uus seadusandlus
 • üleriigilised rahulolu-uurigud ja nendele reageerimine
 • selged hindamiskriteeriumid
 • KOV selgemad kohustused
 • selged ja avarad karjäärivõimalused

5. ettepanekud

1) õpetajale:

 • armasta ja väärtusta ennast
 • julge teha valikuid
 • loo ise oma karjäär
 • ole loov ja huvitav

2) koolijuhile:

 • kaasa huvitavaid inimesi
 • toeta õpetaja valikuid
 • leia lahendusi
 • ole ise uuega kursis

3) õpetajakoolitajale:

 • muuda õppekavasid koos uue tulekuga
 • koosta paidlikke õppekavasid

Püüda teha kõik, et meediakajastuses domineeriks positiivne

Kõigi hariduses osalejate koostöö (eriti ametnikud ja lapsevanemad)

SAMA TÕÕTOA TEINE VALIK

 • Jõukohane haridus kõigile – õpetaja roll selles
 • probleem – põhikoolist väljalangemine

1. eesmärk

 • põhihariduse omandamine

2. tähtis

 • individuaalne lähenemine
 • ressursside optimeerimine (aeg, vahendid)

3. sõnum

 • hästi motiveeritud õpetaja suudab seda

5. lahendused

 • professionaalne õpetaja
 • õpetaja motiveeritus
 • õpetaja isikuomaduste arendamine
 • õpikeskkond
 • õpiabi võrgustik
 • koostöö osalejate vahel

VII. 5. töötuba, esialgne temaatika: ÕPETAJA JA ÕPPEKORRALDUS.

Töötuba juhtisid: Ester Muni ja Ain Tõnisson

1. eesmärgid

 • võimetekohaselt arendatud ja edaspidises elus edukalt toimetulev isiksus
 • õpilaste õpimotivatsiooni suurendamine ja õpetaja roll selles
 • vastutuse määratlemine hariduspoliitika elluviimise eest
 • kõigi õppeprotsessis osalejate õigused ja vastutus

2. tähtis

 • kõik õpilased oleksid motiveeritud ja protsessi kaasatud
 • vastastikune lugupidamine
 • õpilasel tuleb säilitada edutunne
 • lapsevanema suurem kaasamine haridusprotsessi
 • motiveeritud õpetaja kooli
 • minna märtsikuus valima!

3. sõnum

 • paindlik õppekorraldus – arenenum õpilane – parem kodanik
 • õpetaja, õpilane ja lapsevanem on kõik aktiivsed ja vastutustundlikud partnerid – kõigil on kohustused ja kõigil on õigused
 • motiveeritud õpetaja kooli!

4. lahenduseks

 • õpetajakoolitus, täiendkoolitus
 • klassijuhatajatöö põhikoha sisse
 • pikapäevakeskuste loomine
 • tasuta huvitegevus
 • tugisüsteemide ülemasolu
 • konkreetne reeglistik õigustest ja kohustustest

5. ettepanekud

 • õpetajale vääriline palk – valitsus ja riigikogu
 • õpetajakoolituse uuendamine – HTM, TÜ, TLÜ
 • asendusõpetajate rakendamine HTM, KOV
 • sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, karjäärinõustaja rakendamine igas koolis – HTM, valitsus
 • tasuta huvitegevus – HTM, riigikogu
 • tugisüsteemide rakendamine – HTM, riigikogu

Esmakordselt tehti ka osalenute analüüs:

Naisi  157

Mehi   97

—————————————————–

Vabariigi president      1

Haridusminister          1

Haapsalust               45

Tallinnast                  41

Võrust                     15

Tartust                     7

Pärnust                    4

Kuressaarest             3

Raplast                     3

Viljandist                   2

Elvast                       1

Maakondadest           80

——————————————————

Õpetajad                  80

Õpilased                     8

Direktorid/Asetäitjad   53

Ametnikud                60

Poliitikud                   11

Ülikoolidest                21

Kutsekoolidest           52

Ühenduste esindajad  38