Suurfoorum 1996

EESTI  HARIDUSFOORUM 1996

EESTI HARIDUSVALIKUD XXI SAJANDI LÄVEL

1.­–3. NOVEMBER 1996 PÄRNUS

Haridusfoorumi osavõtjateks oli valitud 327 delegaati.

Avasõnaga esines haridusfoorumi toimkonna esimees Ene-Mall Vernik-Tuubel. Ta tõi esile kolm põhilist probleemi Eesti hariduselus, mille lahendamisele peab tähelepanu pöörama haridusfoorum.

 1. vajadus aidata kaasa aktsepteeritava hariduspoliitika tekkele;
 2. vajadus töötada vastu mitmesugusele kihistumisele ja ebavõrdsusele (seda nii majanduses, sotsiaalalal kui ka hariduses) ja
 3. vajadus kaasata ressursside otsingul hariduse arendamiseks ka regionaalpoliitika ­- nii pearaha põhimõtete rakendamisel, koolivõrgu korrastamisel kui ka vajalike haridusalgatuste toetamisel.

Avaettekandega „Hetkeseis ja perspektiivid Eesti hariduse arengus“ esines-haridusminister Jaak Aaviksoo, kes tõi välja Eesti hariduse arengu neli prioriteeti:

 1. kutsehariduse reform;
 2. eesti kooli ühtsuse tagamine;
 3. haridusökonoomika;
 4. haridusseadustiku uuendamine.

TÜ kasvatusteaduste bakalaureuseõppe tudengid Inger Kraavi juhendamisel tutvustasid Eesti hariduse hetkeseisu õppija poolt vaadatuna.

Arutelu aluseks oli esimeses paneelis: HARIDUSE TÄHENDUS EESTI ÜHISKONNA ARENGUS JA ÜKSIK-ISIKU TOIMETULEKU, KONKURENTSIVÕIME JA SAATUSE MÄÄRAJANA.

Ettekannetega esinesid:

 • Marju Lauristin, TÜ professor – Hariduse vaimse ja sotsiaalse kapitali kujundajana;
 • Inger Kraav, TÜ dotsent – Sotsiaalne tõrjutus ja selle kujunemine koolieas.

Paneeldiskussioonil esinesid:

Jüri Saarniit, TÜ teadur; Jaak Aaviksoo, haridusminister; Garri Raagma, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut; Aime Jaagus, Tartu Vabakool; Marje Soova, Tallinna 21. Keskkooli abiturient; Rein Einasto, Geoloogia Insti-tuudi teadur; Mait Arvisto, TPÜ rektor; Rein Aidma, Ida-Viru maavanem ja Marju Lauristin, TÜ professor.

Sõna võttis Kaarel Haav.

Teise paneeli teemast KAS EESTI KOOL SUUDAB VASTATA 21. SA-JANDI VÄLJAKUTSETELE? tegid ettekande „Kool ja infoühiskonna haridusfilosoofia“ TTÜ professor RAIVO VILU ja kaasautorina ENE-SILVIA SARV, Tallinna Bakalaureuse Erakooli õpetaja.

Paneeldiskussioonis esinesid:

Viive Ruus, TPÜ dotsent; Vladimir Šokman, Tartu Tööstuskooli direktor; Reet Laja, Sotsiaalministeeriumi koolitusosakonna juhataja,Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president; Jüri Ruut, „Tiigrihüppe“ projekti juht; Toomas Kink, Lähte Ühisgümnaasiumi direktor; Kai Muuga, Lähte Ühisgümnaasiumi abiturient; Sulev Ojap, Eesti Waldorkoolide Ühendus; Hiie Asser, Tartu 13. Keskkooli õppealajuhataja; Viive Tüür, Pärnu Raeküla Keskkooli õpetaja; Silvija Mõttus, Lõuna-Eesti Lasteaednike Liidu esimees; Ene-Silvia Sarv, Tallinna Bakalaureuse Erakooli õpetaja; Ene-Mall Vernik-Tuubel HM.

Sõna võtsid:

Tiiu Kuurme, TPÜ õppejõud; Pilvi Kapp, Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja; Martin Tamme, Sindi Keskkooli õpilasomavalitsuse esindaja ja Enn Siimer, Viljandi Kultuurikolledži rektor.

Kolmanda paneeli teemaks oli  RESSURSID  HARIDUSVALIKUTE REALISEERIMISEKS.

Ettekande tegi Tallinna Tehnikaülikooli rektor OLAV AARNA.

Paneeldiskussioonil esinesid:

Ene-Mall Vernik-Tuubel, Pühajärve Põhikooli direktor; Üllar Jaaksoo, Eesti Hoiupanga jaepanganduse divisjoni direktor; Anneli Kommer, Haridusministeeriumi eelarve ja planeerimise osakonna juhataja; Teet Seene, Tartu Ülikooli õppeprorektor; Mati Heidmets, Tallinna Peda-googikaülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan; Jaak-Hans Kuks, Rõuge vallavolikogu esimees; Magnar Michelson, Tartu Ülikooli üliõpilane; Jaak Vihmand, Väike-Õismäe Keskkooli hoolekogust ja Heino Levald, TTÜ professor, Eesti Inseneride Kutseliit.

Sõna võtsid:

Gunnar Polma, Haapsalu Vene Gümnaasiumi direktor; Marje Soova, Tallinna 21. Keskkooli abiturient; Arne Piirimägi, Kiviõli 1. Keskkooli direktor; Jaak Vihmand, Väike-Õismäe Keskkooli hoolekogust ja Ants Kõverjalg Eesti Riigikaitse Akadeemia professor.

Aruande Eesti Haridusfoorumi 1996 toimkonna tööst esitas toimkonna esimees Ene-Mall Vernik-Tuubel.

Sihtasutuse Eesti Haridusfoorum juhatuse esimees Heino Levald tutvustas kohalolijaid vastloodud sihtasutuse eesmärkidega.

Sõnavõtud:

Armin Allas, Eesti Rahvatarkuse Instituut; Jaak Aaviksoo, haridusminister.

Haridusfoorumi lõppsõnaga esines Ene-Mall Vernik-Tuubel. Ta tõi välja põhilise haridusfoorumi töös. Sõlmküsimus nii foorumi kokkukutsumisel kui foorumi töös on mõiste hariduspoliitika. Haridusfoorum on kutsutud tegelema just nimelt hariduspoliitikaga. Lühidalt aga on poliitika teatud normide, seisukohavõttude, reeglite kogumik, kogum korralduslikuks tegevuseks. Hariduspoliitika on sel juhul normide, reeglite kogum hariduskorralduseks.“

EESTI  HARIDUSFOORUMI `96  LÕPPDOKUMENDID

1. Eesti haridusvalikud 21. sajandi lävel
2. Haridusfoorumi ’97 ettepanekud haridusfoorumi ’97 toimkonnale

1) Haridusfoorumi ’97 temaatika:

 • Muukeelne haridus Eestis
 • Kutseharidus
 • Õpilaste tervis
 • Maakoolid
 • Õppurite klassivälise organiseeritud ja organiseerimata tegevuse
 • võimalused ja vormid
 • Ressursid jätkuteemana
 • Väärtusseadustik
 • Haridusseadustik ja õpetaja staatus
 • Laps ja lapsepõlv Eestis
 • Täiskasvanute haridus
 • Regionaalsete haridusasutuste võrk ja haridusökonoomika

2) Kaaluda lisaks Eesti Haridusfoorumi `97 ettevalmistamisele ka regionaalsete haridusfoorumite korraldamist.

3) Käivitada elektrooniline haridusfoorum.

3.  Pöördumine Vabariigi Valitsuse poole õpetajate palga küsimuses

4.  Pöördumine Riigikogu, selle fraktsioonide ning rahanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni poole täiendkoolituse küsimuses

5. Pöördumine EV haridusministeeriumi ja omavalitsuste poole koolikohustuse täitmise küsimuses

6. Pöördumine Riigikogu ja Valitsuse poole õpilaste sõidusoodustuste küsimuses

7. Haridusfoorumi `96 pöördumine haridusministri poole gümnaasiumi riiklike lõpueksamite küsimuses

Kokkuvõtte tegi EHF juhatuse liige Jüri Jürivee.

Täpsemalt võid lugeda kogumikust:

EESTI  HARIDUSFOORUM ’96  EESTI HARIDUSVALIKUD XXI SAJANDI LÄVEL 1.-3. november 1996, Tallinn 1997