Suurfoorum 2009

EESTI HARIDUSFOORUM 2009 15 AASTAT HARIDUSFOORUMIT

EESTI HARIDUS TAGASI- JA EDASIVAATES

18. JA 19. VEEBRUARIL 2010, TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS

18.VEEBRUARIL TOIMUSID DISKUSSIOONID TÖÖRÜHMADES.

Eelfoorum 14. ja 15. augustil 2009 foorum-suvekool Noarootsis Bergsbyl koos Eesti Vabaharidusliduga. Teemad:

 • Minu Eesti mõttetalgud
 • Elukestva õppe strateegia arengud
 • OECD õpetajauuringu tulemustest.

Suure foorumiga tähistatai EHF 15. tegevusaastat. Foorumit tervitasid president Toomas Hendrik ILVES ja EUNECi president Simone BARTHEL.

Foorumist võtsid osa haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS ja Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter KREITZBERG.

Minister andis kümme või enam aastat EHF-s vabatahtlikult meie foorumi jätkusuutlikkuse eest hoolt kandnud foorumlastele -Olav AARNA, Ivo EESMAA, Lehte JÕEMAA; Jüri JÜRIVEE, Reet LAJA, Reet LINNAS; Krista LOOGMA, Ene-Mall VERNIK-TUUBEL – üle ministeeriumi tänukirjad.

Foorum analüüsis viimase 15 aasta arenguid hariduselus ja vaatas tõsisemalt ka tulevikku.

Tulevikku olid suunatud TÜ professor Marju LAURISTINi esitlus „ Miks Eestile on vaja haridusuuendust“, EMÜ rektori Mait KLAASSENi esinemine „Kas haridus muudab või kohaneb eluga?“, Ene-Mall VERNIKu „Mõtteid seoses õppekavaga elukestva õppe kontekstis“, Krista LOOGMA TLÜ teaduri – „Haridussüsteemi tuunimine: ühtluskool vs selektiivsus“ ja Olav AARNA EHF ülevaade „Eesti pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) seisust“.

Foorumi töörühmades käsitleti viit teemat:

1. töörühm: RÕK õpetajate ja õpilaste seisukohalt.

Sissejuhatused Ain TÕNISSON – HTM ja Viive-Riina RUUS – TLÜ; rühmatööd juhtisid Ene-Silvia SARV – TLÜ ja Kaarel HAAV – TTÜ.

Arutleti:

 • Millised on peamised väljakutsed uue RÕKi rakendamisel?
 • Kuidas koole nõustada?

2. töörühm: Kuidas RÕK toetab elukestvat õpet (tööturu poolt vaadatuna).

Sissejuhatused Tiina ORMISSON – Eesti Elektroonikaühing, Inna LAANMETS – HTM, Olav  AARNA – EHF; rühmatööd juhtisid Tiina ORMISSON ja InnaLAANEMETS.

Arutleti järmiste küsimuste üle:

 • Milliste oskuste, teadmiste ja kogemustega inimest vajatakse tööturul tulevikus?
 • Mida teha, et kõige selle omandamiseks oleks piisavalt võimalusi?

3. töörühm: Haridusasutuse tänapäevane juhtimine (koolijuhi rollist).

Sissejuhatuse tegi Joonas PÄRENSON – Eesti Üliõpilaskondade Liit. Rühmatööd juhtisid Ivo EESMAA – Vabaharidusliit, Kärdla Ühigümnaasium ja Liisa-Ly

PAKOSTA – Lastevanemate Liit.

4. töörühm: Eesti haridussüsteemi ümberkorraldamisest aastatel 2017-2020.

Rainer NÕLVAKU – Minu Eesti eestvedaja ja Jüri JÜRIVEE – EHF nägemuse esitas Jüri JÜRIVEE.

Toon siin ära põhilise sellest ettekandest.

Selgitusi:

 • 12. klassi (küpsusklassi) lõpetamise järel ollakse kodanik ja astutakse ülikooli rakenduskõrghariduse (erialahariduse) omandamiseks. Selle maht oleneb erialast ja kehtivast kutsestandardist.
 • Rakenduskõrgharidusõpe kujutab endast bakalaureuseõpet ja toimub ülikoolide kolledźites (instituutides) reeglina kolm aastat.
 • Edasi järgneb magistriõpe ja ka doktoriõpe ülikoolis.
 • Kutsestandardid määravad koostöös kutsenõukogudega ja kutsekojaga eriala sisu ning mahu, mille alusel koostatakse rakenduskõrghariduse õppekavad.
 • Eriala moodulid on bakalaureuseõppe alguses ja pärast nende läbimist võib asuda erialasele tööle.
 • Kõrgema kvalifikatsiooni saamiseks tuleb läbida täiendkoolitusi ülikoolide rakenduskõrghariduse instituutides vastavalt kutsestandardi nõuetele.
 • Kasutatakse maakondlikke koolituskeskusi-praeguseid renoveeritud kutsehariduskeskusi (nendes ülikoolide kolledźites- instituutides toimub nii teoreetiline kui ka kutsestandardi nõuetele vastav koolitus).
 • Kõikidel kutsehariduskeskustel on õpilaskodud, mis võimaldab kõiklalt huvitatud erialal õppima asuda.
 • Vajadusel rakendatakse tööle koolibusside liinid.

5. töörühm: Alternatiivse lapsehoiu ja alushariduse vahekord

Sissejuhatuse teeb Mari-Epp TÄHT – Haapsalu LV ja Siiri-Liisi LÄÄNESAAR – Perekasvatuse Instituut.

Rühmatööd juhivad Inger KRAAV – Perekasvatuse Instituut ja Pille RIIVES – Tartu Lastehoiuselts.

Foorumi töös osales 157 huvilist.

Ülevaate tegi Jüri JÜRIVEE – EHF juhatuse liige.