Eesti Haridusfoorumi seminar-ümarlaua „Sihiseadmisest tegudeni!“ (22.08) kokkuvõte

Eesti Haridusfoorumi korraldatud seminar-ümarlaual “Sihiseadmisest tegudeni!”, mis toimus augustikuu eelviimasel reedel Tallinna 21. Kooli auditooriumis, tulid ettekandmisele ja arutlusele peaasjalikult õpetaja kutse ja koolitamisega seotud teemad.

Haridusanalüütik Krista Loogma esitles seminaril TALIS 2013[1] uuringu tulemusi, andes õpetaja pädevustele ja rollile õppeprotsessis ning Eesti haridussüsteemis ka enda eksperdinägemuse. Ettekande esitluse slaide saate näha ja alla laadida SIIN. Peamiste väljakutsetena nägi Loogma õpetajaameti ühiskondliku staatust, koostöö ja koostöiste enesearendustegevuste toetamist, aktiviseerivate praktikate kasutamist ning käitumis- ja õpiraskustega õpilastega toimetulekut. Ettekandele järgnevas arutelus otsisid erinevate valdkondade esindajad omakeskis väljakutsetele võimalikke lahendusi ning pidasid mõttevahetust õpetajate täiendõppe tulevikusuundade teemal.

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattisen kõneles „Elukestva õppe strateegia 2020“ koolides omaksvõtmise ja rakendamise protsessi teemadel. Ettekannetele järgnenud ümarlaua aruteludes kommenteerisid erinevate hariduspoliitiliste liitude esindajad oma organisatsiooni tegevuskava, valdavaid hoiakuid ja visiooni. Teemaderingis käsitleti õpetaja kutsestandardit, kutsetunnistuste taotlemist, õpetajakutse problemaatikat ja staatust ühiskonnas ning õpetaja täiendõppe arengusuundi.

Enim tähelepanu langes küsimusele, mil moel saada  õpetajad koolitustelt saadud uusi teadmisi õppeprotsessis aktiivselt rakendama. Samuti oldi üksmeelel, et õpetaja tegevusmetoodika, valikud ja areng on sageli piiritletud sellega, milline on koolijuhi kompetentsus, visioon ja otsused. Õpetaja pädevused on seega suuremas plaanis seotud koolijuhi asjatundlikkuse ja organisatoorse võimekusega.

Seminar-ümarlaua lõpetas HTM üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaare sõnavõtt. Oma ettekandes tutvustas Käosaar HTM käesolevaaja tegevusplaani, keskendudes igakülgselt 2014 aasta oktoobri lõpuks valmivate EÕS rakendusprogrammide koostamise protsessi ja sisu selgitamisele. Sõnavõtu kokkuvõtet saab lugeda siit.


[1] TALIS – Teaching and Learning International Survey. OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring.