Suurfoorum 2013

Eesti haridusfoorum 2013: “Kodulähedane ja armas põhikool”

31. jaanuar, 2014, Tallinna Teeninduskool (Majaka 2)

Haridusfoorumist võttis osa 76 inimest.

Foorumit ohjas EHF juhatuse liige, 2013 toimkonna esimees Reet LAJA. 

„Selles koolis tunneb õpilane ennast nagu kala vees“ määratles Mäetaguse kooli direktor Tarmo Valgepea. „Selles koolis on tunnid huvitavad, hinded pole karistuseks, selles koolis on ka pärast tunde palju põnevat teha. Lapsevanemad on koolis sagedased ja oodatud külalised“ lisas ta.

HTM-i üldhariduse osakonna juhataja Irene KÄOSAAR informeeris foorumist osavõtjaid, et haridusminister Jaak AAVIKSOO viis EESTI ELUKESTVA ÕPPE STRATEEGIA 2020 vabariigi valitsusse kinnitamiseks. See strateegia määrab viis strateegilist eesmärki aastaks 2020. Need on:

1. MUUTUNUD ÕPIKÄSITUS. Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus on rakendatud kõigil haridustasemetel ja –liikides.

2. PÄDEVAD JA MOTIVEERITUD ÕPETAJAD NING KOOLIJUHID. Õpetaja/õppejõu ja koolijuhi töö hindamine ja tasustamine on vastavuses nendele ametikohtadele esi-tatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega.

3. ELUKESTVA ÕPPE VÕIMALUSTE JA TÖÖMAAILMA VAJADUSTE VASTAVUS. Kvaliteetsed, paindlikud ja mitme-kesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused ja karjääriteenused on suurendanud erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanu-serühmades ja Eesti eri regioonides.

4. DIGIPÖÖRE ELUKESTVAS ÕPPES. Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule.

5. VÕRDSED VÕIMALUSED ELUKESTVAKS ÕPPEKS JA ÕPPES OSALUSE KASV. Kõigile on loodud võrdsed võimalused elukestvaks õppeks.

Haridus- ja Teadusministeerium koostab strateegia rakendamiseks järgmised programmid:

 • Üldharidusprogramm
 • Kutseharidusprogramm
 • Kõrgharidusprogramm
 • Täiskasvanuhariduse programm
 • Õpetajate ja koolijuhtide koolitamise programm
 • Õppevara programm
 • Õppe- ja karjäärinõustamise programm
 • Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm
 • Koolivõrgu programm

Foorum otsustas anda sisendi Elukestva õppe strateegia 2020 rakendusprogrammidesse ja teha ettepaneku HTM-ile kaasata foorumi esindajad programmide väljatöötamisesse. Foorumist osavõtjatel tuleb tulevikus tegeleda programmide rakenda-misega hariduselus.

Foorum kuulas ära HTM osakonnajuhataja Irene KÄOSAARE ettekande haridusstrateegilistest valikutest üldhariduses (vt lähemalt siit). Ta rääkis, et lähtutakse John Hattle põhimõtetest. Hea põhikool äratab õpilastes suuri lootusi eseenda suhtes, innustab teda pingutama. Selles koolis märkab õpetaja õpilase probleeme ja tuleb appi. Õpitakse ka üksteiselt ja mitte hinde eest.

Ettekandega globaalsetest suundumustest hariduse arendamisel ja vajadusest teha kriitiliselt valikuid esines TLÜ emeriit-professor Viive-Riina RUUS (vt lähemalt siit). 

Põhjalikuma ülevaate keeleõppe küsimuste lahendamiseks meie koolides ja koolirõõmu olulisest tõusust keeleprobleemide kadumisel juba eelkooliastmes esines INNOVE Keelekümbluse peaspetsialist Svetlana BELOVA. Naljatledes ütles ta, et eelkoolilapsed on ka tulemuslikud keeleõpetajad vanematele ja vanavanematele (lisainfo siin).

EHF – 2013 poolt tehtud ettepanekuid, mis vajaksid kiiret lahendamist:

 • Koolikohustuse seaduslik langetamine – alates 5(6) eluaastast . Kaob ära tuupimine esimesse klassi astu-miseks.
 • Eelkooli aasta võib läbida ka koduõppes. Selle aasta kohta koostatakse õppekava ja metoodiline juhend.
 • Rakendada põhimõte – kodulähedane põhikool
 • Ka eelkooliõpetajate staatus muutuks teiste õpetajatega võrreldavaks ja õpetajate töötasu peaks tulema riigi poolt eraldatavatest vahenditest.
 • Kutsestandardite koostamine ühtses süsteemis kõigi põhikooli õpetajate tarvis.
 • Maakondade tugevate põhikoolide väljaarendamine.
 • Tasuta koolibussi ringid hommikul, kaks korda päeva keskel ja õhtupoolikul. See ennab võimaluse erineva tundide arvuga õpilaste kooli ja koju jõudmise. Õhtune ring võimaldab osa võtta ringide tööst.
 • Seda bussi saaksid kasutada ka vanurid oma sõitudeks keskustesse.
 • Tunniplaani augud, et saaks külastada teiste õpetajate tunde.
 • Vaba veerand õpetajatele enesetäiendamiseks ja ka puhkamiseks iga 3-5 aasta järel.
 • Erivajadusega laste õpetamine põhikoolis ja tugispet-sialistide töötasu riigilt.
 • Komisjoni moodustamine HTM-i juurde kõikige huvitatud osapoolte esindajatest/ekspertidest uue põhikooli (eelkoolist kuni põhikooli lõpuni) ÕPPEKAVA ja RAKENDUSKAVA koostamiseks.

Laudkondade kokkuvõtted vt ka – laudkond 1, laudkond 2.
Kokkuvõte haridusfoorumist – Raivo Juurak, EHF juhatuse liige.
Slaidid “Põhikool elukestva õppe strateegias” – Olav Aarna, EHF juhatuse liige

Ülevaate tegid Viive JÜRISO (EHF) ja Jüri JÜRIVEE (EHF).

KAVA

10:00 Registreerumine

10:30 Avamine, tervitused, foorumi eesmärgi tutvustamine

11:00 Rühmatöö laudkondades teemal “Mis on kodulähedane ja armas põhikool?”

11:35 Teemakohased ettekanded:

Eesti haridusstrateegilised valikud üldhariduses (Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeerium)

Kokkuvõte huvitava kooli mõttetalgutest

Globaalsed suundumused ja valikud (Viive-Riina Ruus, Tallinna Ülikool)

12:45 Laudkondade esimese arutelu tulemuste esitlemine

13:00 Lõuna

14:00 Ümarlaud “Kodulähedane põhikool – linnas, maal, era või avalik?”

15:30 Kohvipaus

16:00 Rühmatöö laudkondades teemal „Millised on olulised muudatused kujundamaks üleEesti kodulähedasi põhikoole?“

17:00 Laudkondade arutelude tulemuste esitlemine

17:30 Foorumi lõpetamine